Veurzoad

Lestdoags las k dat de PvdD n nije gedragskode invoerd het. Politisie en bestuursleden van dizze daaiernpartij maggen, as ze in funksie binnen en zai zok onder t volk begeven, gain daaierleke produkten meer eten. Dat is volgens de partijbobo’s in stried mit heur veurbeeldrol.

Zo’n veurgeschreven veurbeeldrol (let op: lees nait “drol”) holdt dus in dat je joe thuus wel ongans eten maggen in knakworsten, blinde vinken en wìntelteefkes. Rolloades en kabbenoades mag je in joen aigen huus ook deur de sloekerd joagen. En wil je 5 blikken Smac opkaauwen is dat ook prima. Je huiven ook nait aan te geven of je dat in plakken of in dobbeltjes noar binnen waarkt hebben.

Kiek, as ze nou besloten haren dat ze onder t dikkedakken in n restaurant de boksem nait zakken loaten maggen, din haar k dat nog wel begriepen kind. Zokswat dou je in huus en doarover kin je zulf beslizzen. Doar hejje gain toustemmen van t partijbestuur veur neudeg. Mor as je zokswat in openboare ruumtes doun zollen, zol je n grode kans hebben dat joen tokus pontifikoal op n veurblad verschienen zol. En je waiten: as ze joe ainmoal bie de kont hebben din hebben ze joe ook al gaauw bie de kop. En dat is netuurlek slim schoadelk veur t imago van de partij.

Hou din ook, in wezen komt t ter op dele dat lu zok in t openboar beter veurdoun mouten as dat ze zok thuus gedroagen maggen. Doar kinnen ze schoamteloos de kulinaire baist uuthangen. Ze hebben as t woare thuus n boksem aan, mor droagen in t openboar n pantalon. En dat aal veur t oog van t Neerlands volk, mor netuurlek ook om te snakken vanzulf. t Is in wezen ainglieks n haalf-om-haalf veurbeeldrol. k Wil nait veul zeggen, mor volgens mie is t n snakrol. Je zollen der gehak van moaken.

Zol dat soort volk heur aigen noageslacht nou ook heur “vlaais en bloud” nuimen? Of zal heur lutje potje “n noazoat” wezen. t Woord “noazoad” borrelt din vanzulf ook noar boven.

Nou ja, de boksem zakt mie dervan òf.

Traauwens: zal der ook veurzoad wezen……?

Zak

Veul lu hebben d’energie van n zak eerappels. Dat kin netuurlek kommen deurdat de gezondhaid te wìnsen overlet, mor der binnen ook lu dij niks uut stro zetten en n zittend gat hebben. En dat ondanks alle overhaidsaksies om lu aan te zetten wat meer te bewegen. Motto’s as: “Bewegen is goud veur pìnze-en-pokkel, t geldt veur elke snokkel—en-mokkel” zetten volgens de stoatestieken te min zoden aan de diek.

Kiek, ik heb n hond en zodounde bin k voak bie t pad. Ik run din wel nait mit n kop as n bolle rond, mor ik bin wel doaglieks veul in bewegen. En noast de normoale wandelpas goa k ook geregeld even deur de knijen. Want ik wait: hondestront boeten de puut is veur veul lu n aargernis. En dat is begriepelk. Veur mie is t zo: ligt ter van n hond nog kak, din is zien boas de grootste zak.

As je joen ogen de kost geven kin je konstateren dat ter aldernoarst veul zakken binnen. Zakken in allerhaande moaten en in verschillende uutvoerens. En t mooie is: je kinnen ze overaal veur bruken. Ik kin as Grunneger hondeuutloater hail elegant overkommen as k mien handen in de buutse heb. Mor n strontliggenloatende “zak met zakken” is toch n hail aandere kiek. Doar heb je hail aandere gedachten bie. Zo van: dij zol k ainglieks wel onder uut de zak geven willen. Mor ja, as je dat aal te roeg aanpakken bestaait de kans dat ze joe aargens noartou sturen woar je zakjes plakken mouten. Din bin je n putenplakker.

Geef mie din mor n doedelzak. Alhouwel, as je op joen waark de wereld veur n doedelzak aankieken bestaait de kans dat de boas joe de zak geft. Dus bruuk de doedelzak woarveur e moakt is. En dat is poesten in n puut en kniepen. As je t zo stellen komt t affeer van doedelzakspeuler der wat bekaaid òf, nee din? Zeker is dat n doedel mit n zak voak gain jazz speult. Doar heb je aandere instrumenten veur neudeg.

Ik hoop nait dat je der gain zak aanvonden en dat je nou zeggen : dij olle zak het mie van mien waark òfholden. k Haar in tied beter jan-in-de-zak moaken kind.

Doarom tot slöt nog even n goie road: je mouten kraben woar t jeukt.

Ook al snap je der gain zak van!

Zitten

k Wait nait wat j’aan t doun binnen op t mement, mor ik begun smörgens mit n kop kovvie. En doar goa k mainsttied even bie zitten. Mor lu dij nog kontakt hebben mit heur kopkuzzen hebben t doar wellicht nog nait aan tou. Mocht je al n bak leut op hebben din zit ter vervast nog wel aine aan.

Sommegen kinnen zok doar nait bie dulden. Dij hebben gain zittend gat. Dij hebben gain geduld om zok even op de zitten van n stoule dele zakken te loaten. Mor bedenk: wie hebben net zoveul van t zitten as van t stoan. Boetendes: t kost ter voak niks meer om.

Wait je wat t biezundere van “zitten” is? Je kinnen der tougliekertied bie stoan. Hou dat zit? Nou, je kinnen bieveurbeeld stoand bie de koukjestrommel zitten. Doar is niks mis mit.

Mit onze toal is ook niks mis. Wel mit veul lu dij n toal bruken. Ze kinnen wel alle letters, mor zetten dij voak in de verkeerde volgorde. Veul lu zit dat nait dwaars, ze zitten doar nait mit. Mor t is wel tegenstriedeg as je zeggen dat je veul laifde veur “onze” toal hebben mor t joe amper interesseert of t mit de schriefwieze wel of nait goud zit.

Mor goud, de mainsten zitten doarom nait mit d’handen in t hoar. Ook nait omdat ter n stropobbe veur t huus van t wicht zet is, omdat heur vrijer heur zitten loaten het. Nee, tegenwoordeg loat aine de partner gewoon zitten, zunder stropobbe. Ze zitten din wel voak over mekoar hìn en dat zit ze din wel ais tot hier, mor dat is in elks geval beter as dat ze achter mekoar aanzitten. Woar lu ook mit zitten is as aine snij dreugd het en dat as zolt verkocht het. Doar binnen al hail wat lu nat mit goan.

Traauwens: as ie vandoage nog even in d’auto stappen, zit din achter t stuur nait in joen neuze te pulen. Dat liekt zo maal. Oh, doar zitten ie nait mit. Nou, let doar din mor ais op bie aandern. t Zit ter noamelk dik in dat je zo’n neuzepuulder tegen kommen. En dij zit te kiek, dat kin k joe wel vertellen.

Mor goud: doar huiven ie nait mit zitten.

En ehhh….hopelk zit t ons Nederlands elftal nog n poar wedstrieden mit…..

Blik

Ie hebben vast ook wel mitkregen dat dhr. C. Ronaldo tiedens n perskonferentsie mit n stoalen blik twij blikjes cola opzied schoof. Nou is n stoalen blik in wezen n contradictio in adjecto: dus n tegenstriedeghaid in t biegevougde. Net as bieveurbeeld “n golden ooriezer”. t Bievougelk noamwoord “golden” is ja tegenstriedeg mit “iezer”. t Zulfde heb je bieveurbeeld bie n plastic wienglas, n levend geroamte, de grootste helfte en dus ook n stoalen blik.

Nou is dij leste blik netuurlek gain stofnoam. t Is de menaaier van kieken. Mor ain zien of heur blik geft wel voak stof tot proaten. Zo as over d’aksie van Ronaldo woar zulfs sproake is van n dubbele tegenstriedeghaid. Mit n stoalen blik schoof hai twij blikjes vertind dun ploatstoal op zied.

Mor zoksoort fratsen brengen nog n aandere tegenstriedeghaid veur t voutlicht. Aine dij je in n aandere kategorie ploatsen kinnen. Noamelk in n contradictio in pecunia. Kiek, as je as grootverdainer joen kaptoal te danken hebben aan sponsoren din kin je wel stellen dat zoksoort types voak schijt hebben aan de wereld om heur tou. Teminste as je dat relateren aan t schofferen van ain van joen broodheren.

As je joen blik der over goan loaten kom je toch tot de konkluzie dat zoksoort lu moreel gezain boven heur stand leven. t Is ook voak zo dat ze aandern zelden of hailendaal gain blik woardeg keuren. Ze leven in n aigen bloaze. En de bliksemse boudel om heur tou zol heur n zörge wezen.

Hou zol t ainglieks wezen as der vanòf voetbaltribunes gain blikken meer kwamen en dat elke vörm van sponsoring doarom dus nait meer aantrekkelk wezen zol.

Ach, t volk blift vast zitten, voak as serdienen in n blik………

Boetendes: aal dat gepog….ba…..

%d bloggers liken dit: