Posts tagged “woord

Zoepen

Veul lu goan geregeld op vekansie noar t boetenlaand, omreden op t weer in onze kontraainen is nait veul vertraauw. Ze zuiken doarom de zunne op. Ze willen nait zo wit veur de borst wezen as n hìnne dij uut t zoepenvat red is. Doarom wat meer over t woord “zoepen”.

Regelmoateg drift ter de leste tied n zoepenlocht over dij nait veul gouds veurspelt. Doar kin din ook aldernoarst veul wotter uut valen. Verzoepen doun wie hier gelokkeg (nog) nait. Zörgen doarover huiven wie ons ook nog nait te moaken, ondanks t bruikaseffekt. Nee, wie kinnen ons nog gerust zaik eten aan gaalsteg spek en zoepenbrij.

Nou binnen wie in onze femilie nooit zo zoepenbrijachteg wèst. Ainmoal het mien opoe mie zoepen-melen-annieskesbrij veurzet (n schier woord veur t skrebbeln in t Grunnegs). Nou, ik wuir doarvan zo wit as zoepen. Vanòf dij tied lusde ik doarom gain zoepengört of zoepenbrood meer.

Toch waren der lu dij zokswat vrouger drij moal op n dag kregen. Smörgens brood mit zoepenbrij, om middag praan mit spek en zoepenbrij noa, en soavends zoepenbrij mit praan. Je zollen der maal van worden van dij zoepenboudel.

Mor goud, op t heden is zoepen ook in, mor din as n krieger. Veuraal t jonkgoud geft zok over aan de zoeperij, omreden der binnen gounent dij allìnt mor feest vieren kinnen as t n zoeppartij wordt. Veur je der op verdocht binnen, binnen ze n zoeplabbe of n zoepkaalf. Of je din t zolt in de zoepenbrij nog verdainen is nog mor de vroag.

Ach, ie kinnen zo aine aaltied nog om bosschop sturen om n snee zoepen en n hoaneaai, nee din?

Mit aandere woorden: joar

Joar

Der binnen gemainten woar je bie zummerdag n lichtroute rieden kinnen. Lu hebben din de toenen schier verlicht en Jan en Alleman trekt ter din, aal of nait gemotorizeerd, bie langs. Mor om dizze tied van t joar kin je veur n lichtroute overaal terecht.

t Het netuurlek te moaken mit t ìnde van t joar. De joarkelender het nog n poar bloadjes en dat betaikent dat de joarwizzeln stoef veur de deure staait. t Nij-joarsiezer wordt weer invet en de nij-joarskouken worden weer bakt. Joar in joar uut t zulfde ritueel. Behaalve wat de verlichten betreft. Dat wordt van joar tot joar slimmer liekt t wel. Deden ze t in vrougere joaren mit n ainvoudege kerstboom, tegenwoordeg wordt t joarfeest vierd mit n overdoad aan licht.

Nou zeggen ze wel dat t verstand mit de joaren komt, mor as je wat op joaren kommen, wil dat nog nait zeggen dat je joen joargeld verstandeg besteden.

t Begun van t Nij-joar staait garant veur t opstellen van joaroverzichten, joarversloagen en joarsievers en t joarverbruuk van t gas en t elektries kin ook weer opmoakt worden. t Mout nog blieken of joen joarseloares doarveur touraaikend is. Zeker is in elks geval dat je weer uutkieken kinnen noar joen joarliekse joaropgoave. De vroag is din, of je in ain joar kommen mit de belasteninspekteur. As je de boudel besijbeln, bin je in elks geval nog nait joareg.

Ie binnen mit mie vast in ain joar as k zeg, dat ik hoop dat wie nog n poar dikke vedde joaren kriegen. Net as n kou. Dij kin ook n dik joar hebben. Doar bedoulen wie din de koutidde mit. Loaten we de moagere joaren mor zo gaauw meugelk achter ons loaten.

Hou din ook: alvast de beste wìnsen veur t kommend joar.

eltje ©

%d bloggers liken dit: