Posts tagged “woke

Buurman Jan: zak

“Hest t wel mitkregen zeker. De zeun van n swoager van mien Griet het de zak kregen. Dylano, zo hait e, is op stoande vout ontsloagen. Dij het zok lestdoags op sosioale medioa kritisch uutloaten vanwege t faait dat hai n rasist nuimd wordt omdat hai tot t blaanke ras beheurt en hai de figuur Swaarde Piet gain stereotyperen vindt. En dat t nait òfdut as n blaanke n gedicht van n swaarde vertoalt. En dat hai niks kin mit uutdrokkens as ‘lu van kleur’ en ‘tot sloaf gemoakten’.

Dat is kommen omdat de femilie Meiland de kop van jut worden is deur lu van woke-Nederland. Doardeur willen verschillende bedrieven niks meer mit aal dij Meilandjes te moaken hebben. Veul bedrieven hebben de keudel introkken. t Is n soort van ondergrondse veenbraand aan t worden dij op t punt staait bovengronds de boudel in de fik te zetten.”

“Nee, doar heb k niks van mitkregen”, zee ik. “Hou komt t dast op n deurdeweekse dag aanlopen komst?

“Nou kiek, mien Griet en ik binnen baange dat wie dammeet ook swaart aankeken worden vanwege t faait dat Dylano zok uutloaten het op n menaaier dij wokers nait aanstaait. Want ik zeg die dit: as dat soort lu t veur t zeggen kriegen din wordt elk verplicht om zien of heur dna òf te geven. En din kommen wie op n dag de drumpel van winkels en bedrieven nait meer over, omreden wie worden scand en waaigerd vanwege t gedrag van onze femile. Paas doe ook mor op. Dien bloudliene kin in d’ogen van dij mentoal gemankeerde wokers vast ook nait deur de beugel. Dien veurgeslacht wordt, as t even tegenzit, ook linkt aan sloavernij. En din bist de pineut. Kiek, ongeacht joen politieke veurkeur, joen geleuf of overtugen: as de gaalge opzet wordt veur lu zo as wie, dij zulf debet binnen aan t doun en loaten van femilie, mor doarveur wel veroordaild worden, din baarg joe mor. Din is de bere lös. Man, t wordt ter nait beter op. Dizze nijmootse heksenjachten hebben tot gevolg dat ter dammeet hail wat lu in zak en as zitten. Veuraal dat lèste is n swaarde veuruutzicht. Kom ik goa mor noar mien Griet. Dij is aan t kokkerellen. Wie kriegen vandoage ‘jan-in-de-zak’. Even tussen ons baaident: ik vin doar gain zak aan. t Is mie veul te klaims. Nou tjeu.”

Buurman Jan vertrok zunder n kop kovvie dronken te hebben. Hai haar t swoar. Zien Griet trakteerde hom op n oer Hollands gerecht dat vrouger uut aarmoude moakt wer. Hai kon dit kulinair gebeuren nait woarderen mor mos der wel aan geleuven. k Haar mit hom te doun. Boetendes zat e slim mit de sosioale en kulturele intimidoatsie van lösgesloagen wokers.

En as je din ook nog lezen dat n school stopt mit t vieren van t Sunterkloasfeest omdat t nait paast bie heur noagestreefde weerden ’verbinden, soamheureghaid en inkluzie’, din is der mor ain konkluzie meugelk: doar begriep je toch gain zak meer van.

Ach, Swaarde Piet wel, vanzulf……….

Kultuur

“Plomp mie der nog mor gaauw even n twijde kop kovvie in. Ik heb t drok vanmörgen. Mien Griet en ik goan op pad veur n aander autochie. Wie willen omaandern. Of ainglieks: wie mouten ja wel in dizze tied.”

“Doar kin k mie wel wat bie veurstellen”, zee ik. “t Wordt zeker n gruine.” t Woord “stekkerauto” kwam wegens buurman Jans snelle reaksie nait meer uut mien mond.

“Hou komst ter bie, man. Mien Griet mag zok nait zain in n kouschietengruine woagen. Nee, volgens mie gaait ze veur n wupkoarentje blaauwe. Boetendes mouten lu van ons leeftied zok ja veurberaaiden op de dag van mörgen en doarnoa, nee din? Ik heb lestdoags lezen dat je as eerzoame oldere nait meer in n te dikke auto rieden maggen. Aans willen ze joe nait meer verzekern. Kiek, wie hebben nou ja n Volvo de Luxe mit trekhoake. Nou, dij is dus veul te swoar. Ons soort lu mout in n lutje, mor veuraal licht woagentje bie de weg.

Mor der is nog meer. Dou wie onze Volvo doudestieds kochten, hebben wie dij beklaiden loaten mit stof in de kleuren van de Masai. Waist wel, n Afrikoanse stam uut Tanzanioa en Kenioa. Dat vonden wie aibels schier. Nou nog traauwens. t Kost n poar sìnten mor din hejje ook wat. Nee din? Mor veurege weke haren wie onze swaarde Volvo even parkeerd in Stad. Dou we van de maarkt weerom kwamen ston der wat vrumd volk bie d’auto. En dou ze in de goaten kregen dat t onze auto was kregen wie de wind van veuren. Wie waren rasisten en daiven, omreden wie haren ons schuldeg moakt aan kulturele tou-aigen. Wie haren de kultuur en de leefstiel van de Masai stolen. Wie muiken dail uut van de dominante widde kultuur en wie haren heur as minderheden niks in de reken. Wie speulden mooi weer mit heur stofkleuren en petronen, vonden ze.

En dou kwam t. Ik mos t as widde veuraal nait in de kop kriegen om ooit wat over d’historie van bosnegers te schrieven. Mien Griet en ik stonden te trillen as n moes in de snij. Vin je n moal wat mooi, woardeer je t, wor je veur rasist uutmoakt. Ik zeg die dit. Ik wor strontzaik van lu woarbie “verwieten” d’eerste netuur worden is. Nou k die dit vertel win k mie alweer op. As wie t van dat soort lu hebben mouten din baarg die mor. Dat soort lu mist de wil en t vermogen om te kommen tot kulturele woarderen en uutwizzeln. Mor kom, ik goa noar mien Griet. Ik wait hoast wel zeker dat onze swaarde Volvo n aandere kleur opvolger krigt.”

Buurman Jan glipde d’achterdeure uut. Ik bleef in gedachten achter mit mien twijde, nog haalfvolle kop kovvie. Buurman Jan haar n punt. En ik vruig mie òf hou ain n leven verdroagen kon zunder sarkasme, ironie en n schune bak. Doar komt bie dat lu uut dezulfde kulturele groepen t onderling ook ja regelmoateg onains binnen over de grìnzen van goud en fout. En wèl bepoalt de grìnzen en woarom ainglieks?

Ik vroag mie òf woar onze soamenleven boat bie het: bie kultuurslopen of bie kultuur tou-aigen.

En dat zunder swaarde humor……..

Wonderful World

“Hest t ook al heurd?”

Buurman Jan was, zo as elke week, dele zakt op zien proatstoule. “Wat mout ik volgens die heurd hebben?” vruig ik.

“Nou, Lego is van plan om heur speulgoud genderneutroal te moaken. Ze produseren gain speuldeuzen meer veur jongens en ook gain spesioale setjes mit huusholdjederij- en zörgraive veur wichter. Waistoe wat ik denk? In stee van pobbehuzen moaken ze nou genderneutroale boomhutten. Dit vanwege d’aandacht veur t klimoat en de netuur. Mor ik zeg die: Tarzans en Janes stoppen ze in n deuze vol aandere zogenoamde stereotypen en foeveln dij din filaain vot. Swaarde Piet, indioanen en hottentotten zitten doar al in, ja. Doar kin n verpleegstertje en n brandweerman schier bie in.

Ik mout zo stoadegaan op pot van t wokegedram. Je maggen volgens sommege wokers ook al gain knötjes meer in t hoar hebben. Dat nuimen ze “t touaigen van aandermans kultuur”. Ze binnen nait wies. Volgens mie hebben ze zok druppeld mit Shambala joegeltjebom en hebben ze zokzulf n poar druppen teveul onder de tonge goten. Heur innerleke kracht dij ze dou vonden hebben is volgens mie slim aan de tolerantsieloze kaande. Man, elke mentoal gemankaaierde blast ja n aigen signoal op n golden loftrompet. Ik bin kloar mit dij woke-indoktrinoatsie. t Herschrieven van bouken as De Negerhut Van Oom Tom en Hukkelberrie Fin is ook al zo’n veurbeeld van dij woanzin. De geschiedenis is om van te leren, nait om dij aan te pazen veur aigen perfiet. Nog even en ik mag as widde man gain nummertje van Louis Armstrong meer speulen omdat dij swaart was.”

“Ik heb nooit waiten dastoe trompettist wast,“ zee ik en schonk nog n kop kovvie in.

“Och, dat dou ik op t heden ook nait meer,” zee buurman Jan mit n wat verdraitege intonoatsie in zien stem. “Vrouger wel, dou was ik n virtuoos. Dou speulde ik zulfs jazz en blues en ston elk mit open mond te luustern as ik n riedel op mien toeter bluis. Mor noa onze knientjesdoagen het mien Griet ter n toeke kunstbloumen in figelaaierd. Sinds dij tied hangt e aan de mure noast t husie. Nou ehh….. tjeu. Ik toeter der nou tussen uut.”

Dou buurman Jan vot was ging k op zuik noar n CD mit opnoames van Louis Armstrong. Even loater klonk van “The Best Of…..”:

What a Wonderful World…..

I hear babies crying, I watch them grow

They’ll learn much more than I’ll ever knew

And I think to myself what a wonderful world………

“In dij wereld mog n widde nog n gedicht vertoalen van n swaarde,” docht ik. En ik nuuntjede zachies mit…….

Eten en dronken

“Als de witte dominante cultuur…..”

Tiedens n rustege rit klonken dizze woorden uut d’autoradio. As ik dit heur heb k al eten en dronken. Verongeliekte wokers bezörgen mie aal voaker n roare smoak in de mond. Ook dizze, gekleurde stem. Desondanks trok dij mien aandacht. t Ging noamelk over eterij en de doarbiebeheurende beraaidenswiezen, resepten en ingrediënten.

Mor der wer slim subjektief in potten en pannen ruird.

De stem haar n verontwoardegd verhoal over d’eetkultuur. As veurbeeld wer de roti van n bekìnd woarenhuus nuimd. t Was schandoaleg dat lu dit roti nuimden, omreden dij prut haar gain rotiploade. De widde arrogantsie stroalde hier van òf. Körtom: t Is n minachten van de kultuur woar de roti oorspronkelk vandoan komt.

En zo passeerden nog meer veurbeelden woarbie schaande sproken wer over “de dominante witte cultuur”. De stem aigende zok t recht tou om mie op te dringen dat zien frustroatsies mien perbleem worden mozzen. En dat paast volledeg in de hoatkultuur van lu dij t ter nait om gaait om van de wereld n betere leefomgeven te moaken, mor om heur vergrèldhaid aan aandern op te dringen.

t Is de deuggekte dij in t aalgemain links van t politiek spektrum ploatst wordt. Elk dij slim kritisch is wordt as rechts bestìmpeld. Van n gulden middenweg hebben ze in dizze kringen bliekboar nog nooit heurd. Doarbie wordt “de widde mìns” elk moal nait as geliekwoardeg benuimd mor as vijand. Van geliekwoardeghaid is gain sproake.

t Komt ter op dele dat t recht van de staarkste gelden gaait.

Dat is n verontrustende konstateren. Veul lu hoalen de scholders derover op. Dij eten in ale vree en tevredenhaid bie n Chinees, n Italioan, n Griek of n Azioat. In veul van dij restaurants hebben de koks heur beraaidenswiezen en ingrediënten aanpaasd aan de Nederlandse smoak en kultuur. En doar is niks mis mit. Smoak is noamelk heur verdainmodel.

Dat de pruivers dit woarderen het niks mit minachten te moaken. En in de mainste gevallen zeggen ze:

“k Heb lekker eten en dronken……”

%d bloggers liken dit: