Posts tagged “tolerantie

Solirariteit

Aal voaker kommen der in t Dagblad berichten veurbie woaruut bliekt dat solidariteit aldernoarst onder drok staait. As noa-oorlogse boksemschieterd bin k zulf opgruid mit t besef dat old en jong n ainhaid vörmen mouten. Veuraal wat betreft de zoaken woar t in ons leven om draait. Mor tegenwoordeg lees je aal voaker dat d’aine generoatsie zok benoadaild vuilt ten opzichte van d’aandere.

Kiek, vrouger was t soamen droagen van de kosten veur bieveurbeeld zörg en onderwies gain onderwaarp van diskuzzie. Zo was “Drees” gewoon n begrip en jong en old zagen doar de neudzoak van in. Je zörgden der soamen veur dat d’ollen in heur noadagen de bainen der onder holden konnen. En zo waren der veul meer regels, wetten en veurzainens woaraan t solidariteitsbegunsel ten grondslag lag.

Mor tegenwoordeg is t wel even aans. Sommegen binnen t laifst onder “aigen volk” en brengen bie veurkeur de rest noar t kerkhof. Politieke sloopkogels hebben der in de loop der joaren din ook veur zörgd dat “solidariteit” n leeg begrip worden is. Hoat, nied en òfgunst binnen der veur in de ploatse kommen. Zo binnen der nou jongelu dij t mor n dikke schietboudel vinden dat de coronamoatregeln onlangs versoepeld binnen veurdat zai zulf tegen corona prikt binnen. Ze binnen nog nait vaksineerd en gunnen doarom volledeg geprikten nait dat dij meer kinnen en maggen as zai. Zai kin t nait velen.

Dij lu vinden dus dat middenstand, horeka en kultuursentra gain aktiviteiten organizeren maggen omdat nog nait elk vaksineerd is. Ze vinden dat nait eerlek. As je echter zo ongenuanseerd en aigenikkeg denken heb je gain oog veur aal dij sektoren dij slim leden hebben onder de coronamoatregeln. En elke dag dat ze open binnen is der ain om der weer bovenop te kommen. Dat de nog-nait-geprikten doar op termien ook weer van profiteren kinnen is in dij heur benul bliekboar nait dele doald. Mien ol opoe zol zeggen: “t Is as t bekrompen gemoud in n boerenpokkel.”

Mor goud: onbegrip en òfgunst is nait t grootste perbleem.

Veul ingriepender is t faait dat solidariteit nait vanzulfsprekend meer is. Dit fundement, belangriek veur n soamenleven in balans, is aal meer aan röt onderheveg. Alerhaande krachten griepen de meugelkheden aan om generoatsies tegen mekoar uut te speulen. t Gevoarlekste is dat veul lu dat nait opvaalt of dat t heur nait interesseert. Je kinnen joe òfvroagen of dij wellicht tot t mìnsDOM beheuren. Mor ain ding is zeker: n soamenleven wordt ter zunder solidariteit nait stabieler van.

In wezen is der nou sproake van “solirariteit”.

Man, man, man, dat ain letter toch zoveul uutmoakt……

Vrij

Binnen ie ook zo aine dij de leste tied hail aans denkt as dat e prat? Veuraal as je in gezelschop binnen? Dat je eerst even om joe tou kieken veurdat je de revel opendoun? En dat joen woordkeus òfhangt van t volk in de buurt?

Wat zeggen ie? Ie proaten onder t denken nooit in joezulf? Dus huif je doar nait over noa te denken? Ie leven in n vrij laand en je kinnen zeggen wat je willen? Goud, dat zal zo wezen, mor t kin gain kwoad om joen gedachten der toch ains over goan te loaten. En din veuraal over wat je eerder wel zeggen of schrieven duurfden mor nou nait meer. As je t goud noagoan wordt t n laank lieske. En dat zal je vast gain verlanglieske nuimen.

Woarom je der over noadenken zollen? Tja, veul journalisten en stokjesschrievers doun dat noamelk wel. En dat nait zunder reden. Nait omdat ik dat zeg mor uut bittere neudzoak. Om te overleven.

Elk laand dat demokroatische weerdes hoog in t voandel het is boat bie t funksioneren van onòfhankelke media. Der binnen echter zat landen woar dit nait of nait meer t geval is. De stoat bepoalt welk nijs t volk te zain krigt. En der binnen aal meer machthebbers dij der alles aan doun om “de vrije pers” de kop in te drokken of zulfs te verbaiden. Dat doarveur journalisten oppakt, marteld en/of vermoord worden is in dij landen nait ongewoon. t Is doarom beangstegend te konstateren dat ter ook in ons laand krachten speulen dij de vrije media nait bepoald goudgezind binnen. En bie t minste of geringste t woord “korrupt” in de mond nemen.

Nou is t zo dat politieke dwaarsverbanden via partijen, bedrieven, boantjesmallemeulens, partnerschoppen en/of t dailen van mekoars spondes, LAT-achterkoamertjes of bezzemkaasten nou nait bepoald de beste veurwoarden veur n onveurwoardelk vertraauwen in n onòfhankelke publieke omroup binnen.

Vergeet nait dat vrijen in veul gevallen n leugenachtige ambacht is; t is voak zachies proaten en haardop laigen. Boetendes: vrijen onder ain dak is ja n groot gemak. En dat persoonleke belangen de belangriekste motieven binnen om bevredegen te vinden en te kriegen is aalgemain bekìnd. t Zoad kropt ja woar t nait goan kin.

As we doarbie ook de trollenlegers en de nepnijsverspraaiders en heur dom volk betrekken din wordt ain ding dudelk: vrij en aigen, zo as oorspronkelk bedould, wordt aal meer betuun. Aal zeldzoamer, dus.

As t mor nait vrij zeldzoam wordt….

Miegen

“Hier moeten we het mee doen.” Dij woorden kwamen uut n mond van macht en onmacht. Dizze reaaksie klonk noadat ik uut de douken doan haar dat ter fraudeerd wer. “We weten het, maar dit is ons meetinstrument. Hier moeten we het mee doen.”

Ik mos aan dizze woorden denken dou k in t Dagblad las dat de wildmiegboutes halveerd waren. Net as zoveul (of alle?) boutes was dij veur n eerzoame burger, dij t nait in de boksem doun wol, veul te hoog. Ik kin mie veurstellen dat n plietsieagente t slim genant von

as zai aine mit de snikkel uut de snel betrapte. Aine dij in t duustern stroalde boven de blindenbloumen. Ook hier kwamen macht en onmacht bie mekoar. Dat nood wed breekt ging hier nait op.

Der kwam gelokkeg gain meetinstrument aan te pas om d’höchte van de boute te bepoalen. Stel joe veur dat de plietsie even meten ging houveul de koekoek der uutstak. Ik neem aan dat de boute vaststeld is aan d’haand van de gemiddelde snikkellengte in Nederland.

“Hier moeten we het mee doen. Wij als inspecteurs van het onderwijs bepalen hiermee de kwaliteit van het onderwijs op uw school.” Zai vertrok gain spier mor toch vernam k wel dat d’opdracht dij ook dizze inspektrice van t ministerie van onderwies mitkregen haar heur ook nait zinde. Zai gaf indirekt tou dat ter mit toetsscores kraiveld wer.

Hieruut bleek mor ains weer dat ter veul te veul lu op pad binnen dij tegen beter waiten in rampzoalege opdrachten van managers en boazen uutvoeren mouten. Mor d’angst om der wat van te zeggen is groot. As je t wel doun is t goud meugelk dat joen toukomst n aandere richten aannemen gaait. Boetendes, zol t wat helpen? Elk wait ja dat, as je n mieg-op-bèrre votsturen, je n schiet-op-bèrre weerom kriegen. Boetendes: wat helpt floiten as t peerd nait miegen wil.

Traauwens, wat onze toukomst betreft: mien oog vuil net nog op n grode kop mit dikke swaarde letters: “Dood aan de joden”. De hetze tegen de jeuden bliekt zörgwekkende vörmen aan te nemen, ook in ons laand. Tja, woar ain hond migt, miegen der meer.

Nooit meer!

Niks zeggen, gewoon swiegen………?

%d bloggers liken dit: