Posts tagged “tolerantie

Senzibilizeren

Wellicht binnen ie op d’höchte van t faait dat t geregeld veurkomt dat lu zok negatief uutloaten over aandern. Veuraal lu dij waarkzoam binnen in verainens en in de poltitiek kriegen voak t onderste uut de zak van benoam chronisch ontevreden vranterpotten. Begrippen as “korrupte bende”, “onthutsend beeld”, “ongeleuvelk” en “opdondern” vlaigen joe geregeld vast ook om d’oren. Wat ikzulf nog nait tegenkommen bin is “n filaaine gloepstreek”.

Mor goud, ik kin mie nog herinneren dat vrouger bie ons in t dörp ook nait alles t daglicht verdroagen kon. Òfgezain van ale huzelke oremus gebeurde der in besturen van verainens van alles in t geniep. Ik wait nog dat veurzitter Potjer, mor ook de rest van t bestuur van knienefokverainen “De Kriksteerten”, de knienen van Hinderk Bokje wel schaiten konnen. Bokjes knienen vuilen aaltied in de priezen, terwiel heur aigen deurgingen veur krompoten, schelen en schaiforen. In n bestuursvergoadern wer op n dag regeld dat Bokjes knienen swaart moakt worden mozzen mit as gevolg dat Potjer en puutholder Kwak snachts mit n pot swaarde vaarve in de weer waren om Bokjes knienen n vaarfbeurt te geven.

Siktoares Pik het doar over notuleerd dat Bokje “senzibilizeerd” worden mos.

En dat is doudestieds goud uut de vaarve kommen…..

Dik

k Wait nait of joe dat ook overkomt, mor ik luuster touvalleg wel ais noar n bèlpergram op de radio. Man, man, man. Woar lu zok toch nait aal dik om moaken. t Schient n welvoartszaikte te wezen. t Zal joe vast ook opvalen dat lu de dikste drokte moaken kinnen om n schietscheterghaid. En as je der acht op geven is t net of der gain dikhoeden meer rondlopen. Of t nou n dikke moeke, n dikke barries, n dikke boer, n dikke vreterd, n dikkop of n dikschieter is, elk schient zok tegenwoordeg dik te moaken, terwiel dun in de mode is. Traauwens, “dik schaiten” bie t neutenschaiten is ook nait aan te bevelen. Dat kost joe geld of neuten. Nee, din kin je beter “dik-en-dun” schaiten.

Mor wees ais eerlek lu: t zit ter dik in dat ie vrouger n dikke deugnait wèst binnen, of dat ie zo aine kinnen. En meschain bin je gusteroavend wel dik aan de swier wèst en bin je dik doen op nust kommen. Ik goa der vanuut dat je zulf t stuurrad nait in handen had hebben. Ik hoop noamelk dat dij lu pakt worden en n dikke bekeuren kriegen. Zoksoort lu kriegen van mie n haile dikke min. Lu dij mit draank op achter t stuur kroepen heuren bie n dikschieterliere in t hok te zitten. En ik zeg joe: doar kin je nait lekker dikkedakken. Meschain n bordje dreuge dikke ries of zokswat. Nee, doar hebben ze t nait dik op t zin.

Waiten ie wel dat “dik” van vraauwlu manlu moaken kin? Hou of dat din wel meugelk is, wollen ie waiten? Nou, let op. 

De vraauw en ik waren gusteroavend mit 150 man dik op n bruloft…….

Schuld

Des te meer belangenklupkes der binnen, des te meer aanlaaidens binnen der om doarover foek te worden. Benoam omdat tolerantsie van dij aandachttrekkende verongeliekten soms te waaineg onderheveg is aan zulfrefleksie. t “Aigen geliek hoalen” verhaardt aal meer tot n schimmege stried, woarbie sommege “slachtovvers” zich draaien en keren in t deur heurzulf geabsorbeerde leed en verdrait. Bie veurkeur mouten aandern doarveur blouden en…… betoalen. Westers of nait-westers, allochtoon of autochtoon, swaart of wit: t moakt niks uut.

Der is zoveul leed in de wereld en der binnen zoveul schrienende problemen. Desondanks steken veul lu bie veurkeur kaptoalen en (voak ook nog negatieve) energie in hikhakkerij over onderwaarpen as diskriminoatsie, etnisch profileren, rasisme, en gendervarioatsie. Wie schienen in n tied te leven dat alle subjektieve perblemen van n relatief klaaine minderhaid oplöst worden mout. De schuld wordt bie veurkeur bie d’aandern legd.

Veurdat je nou reageren mit: “Dat is wel hail kört deur de bochte”, nog even t volgende:

Der binnen ontwikkelns goande dij bie oprechte en tolerante mìnsen gevuilens van òfkeer en onbegrip oproupen. t Zelfde geldt veur diskriminoatsie. Baaide lös je nait op mit apaarde organizoatsies, òfgeschaaiden belangenverains of agressieve grootbekkerij. t Is veul beter om soamen en geïntegreerd perblemen aan te pakken. As je ìnkeld deur joen aigen pazzipanten beïnvloud worden levert dat n ainziedeg en vertaikend beeld op. t Zicht op de waarkelkhaid wordt verblind en kleurd deur aigenbelangen.

Tolerantsie?

Tja, kinder speulen soamen in de zandbak mit heur vörmkes, haarkjes en schepkes. Kleur, geslacht en ras is doar nait van belang. Zai zain gain wereld van meerdailens woarin veuroordailen aan oordailen veuròf gaait. Zai kinnen nait de verachtelke daibe hoat dij bie aal meer lu veur in d’agendoa staait. Zai hebben gain wait van zaikelke frustroatsies veurtkommende uut rankune en weloverwogen wroak. Toch gaait ter op weg noar volwazzenhaid veul mis.

Ach: verongeliekte zielepoten hebben netuurlek wel degelk n perbleem.

Inderdoad: voak heur aigen…….

Jota

Zo as bekìnd binnen de coronavarianten benuimd mit n letter van t Griekse alfabet. De WHO wol òf van t stigma dat de landen, woar de varianten veur t eerst signaleerd waren, opplakt kregen. De Grunneger mutant is der dus ook nooit kommen. Wellicht goa je nou nait meer noar de Griek, mor eet je joen suzuki en souvlaki in n Omegarestaurant. t Zal mie ook niks verboazen as der stemmen opgoan om bepoalde de kruden op n dag “omegakruden” te nuimen. Dij kriegen netuurlek wel wat varianten. Aans streu je joen Biftekikruden ja in bieveurbeeld joen gyros.

Kiek, dizze maaljoagerij paast volledeg in de woke- en cancelcultuur. Mit n terminologische breekiezer denken bepoalde lu diskriminoatsie, rasisme en stigmatizeren uut te bannen. Ook de genderdiskuzzie vaalt in dizze kategorie. In Duutsland openboart zok dit kaberet in t gebruuk van gendertaikens. Zo kom je doar veur t woord “artsen” de woorden “Ärzten“, Ärztinnen, Ärzt*innen“, „Ärzt_innen“ en „Ärzt:innen“ tegen. n Toezeboudel dus. Ook doar binnen veul lu “slim bliede” mit dizze ontwikkeln.

Je kinnen joe òfvroagen of dit stand holdt. Ik heb t gevuil dat bie aal meer lu t benul aan slietoage onderheveg is. As boeddhisten zok ruiren omdat heur Boeddha pest wordt, kin Boedapest zomor Psipest worden. En wat zal t mit de Turkse nationalistische tröts doun as heur meugelke mutant “Jota” nuimd wordt? Tja, de wereld wordt aal gekker.

Snappen ie t nog? Ik snap ter noamelk gain jota van…..

%d bloggers liken dit: