Posts tagged “tolerantie

Wonderful World

“Hest t ook al heurd?”

Buurman Jan was, zo as elke week, dele zakt op zien proatstoule. “Wat mout ik volgens die heurd hebben?” vruig ik.

“Nou, Lego is van plan om heur speulgoud genderneutroal te moaken. Ze produseren gain speuldeuzen meer veur jongens en ook gain spesioale setjes mit huusholdjederij- en zörgraive veur wichter. Waistoe wat ik denk? In stee van pobbehuzen moaken ze nou genderneutroale boomhutten. Dit vanwege d’aandacht veur t klimoat en de netuur. Mor ik zeg die: Tarzans en Janes stoppen ze in n deuze vol aandere zogenoamde stereotypen en foeveln dij din filaain vot. Swaarde Piet, indioanen en hottentotten zitten doar al in, ja. Doar kin n verpleegstertje en n brandweerman schier bie in.

Ik mout zo stoadegaan op pot van t wokegedram. Je maggen volgens sommege wokers ook al gain knötjes meer in t hoar hebben. Dat nuimen ze “t touaigen van aandermans kultuur”. Ze binnen nait wies. Volgens mie hebben ze zok druppeld mit Shambala joegeltjebom en hebben ze zokzulf n poar druppen teveul onder de tonge goten. Heur innerleke kracht dij ze dou vonden hebben is volgens mie slim aan de tolerantsieloze kaande. Man, elke mentoal gemankaaierde blast ja n aigen signoal op n golden loftrompet. Ik bin kloar mit dij woke-indoktrinoatsie. t Herschrieven van bouken as De Negerhut Van Oom Tom en Hukkelberrie Fin is ook al zo’n veurbeeld van dij woanzin. De geschiedenis is om van te leren, nait om dij aan te pazen veur aigen perfiet. Nog even en ik mag as widde man gain nummertje van Louis Armstrong meer speulen omdat dij swaart was.”

“Ik heb nooit waiten dastoe trompettist wast,“ zee ik en schonk nog n kop kovvie in.

“Och, dat dou ik op t heden ook nait meer,” zee buurman Jan mit n wat verdraitege intonoatsie in zien stem. “Vrouger wel, dou was ik n virtuoos. Dou speulde ik zulfs jazz en blues en ston elk mit open mond te luustern as ik n riedel op mien toeter bluis. Mor noa onze knientjesdoagen het mien Griet ter n toeke kunstbloumen in figelaaierd. Sinds dij tied hangt e aan de mure noast t husie. Nou ehh….. tjeu. Ik toeter der nou tussen uut.”

Dou buurman Jan vot was ging k op zuik noar n CD mit opnoames van Louis Armstrong. Even loater klonk van “The Best Of…..”:

What a Wonderful World…..

I hear babies crying, I watch them grow

They’ll learn much more than I’ll ever knew

And I think to myself what a wonderful world………

“In dij wereld mog n widde nog n gedicht vertoalen van n swaarde,” docht ik. En ik nuuntjede zachies mit…….

Lippen

“t Wicht van swoagertje Eppo het heur lippen stukedoren loaten.”

Buurman Jan was net aanschoven veur n kop kovvie mit n homstok Grunneger kouke. Tiedens t inschenken vruig ik nittjend of t wicht oardbevenschoade oplopen haar en dat ter schoadeherstel pleegd was.

“Ach nee man”, ging buurman Jan wieder. “Zai het heur lippen inspoiten loaten mit Pfizer. Zai was t zat om zok veur n poar pilskes elk moal weer in de neuze reukeln te loaten. Zai is gek op hozzen en bölken op de dansvlouer most waiten. En omdat ze geern mit dikke lippen deur de wereld goan wol het ze zok prikken loaten in de lippen. Normoal kost lippenoppomperij n vermogen, mor nou was de prikkerij ja vergees. t Zugt ter nait uut, zeg ik die. Kiek, as je t over stereotyperens hebben din is dit ter n schoolveurbeeld van. Man, op t geleuf aan Swaarde Piet staait sikkom de brandstoapel, mor t opspoiten van pokkeldailen wordt normoal vonden. n Gekkenboudel is t.”

Ik kon der gain woord tussen kriegen. Buurman Jan zat vol van t faait dat ter in zien femilie n stripfiguur, zo as hai dat nuimde, rondluip.

“Zai zugt ter uut as Kwik van Kwek en Kwak”, rabbelde hai deur. “t Is ja nait normoal. Net as dij klimoatgekte. t Wicht lopt elke vrijdag mit in d’optochten van Friday For Future. Ze paradeert doar in n spiekerboksem. Aine mit goaten vanzulf. Dat is ja modern. Mor ze staait ter nait bie stil dat ter doezenden liters wotter neudeg wèst binnen om heur verhinneweerde boksem te moaken. Nee, as t om aigen gemak en geneugten gaait din is t klimoat mor biezoak. En wat dochtst van aal dij pillerij woar dat schietgoud gek op is. k Heb lezen der ter tiedens n meziekfestival in Engeland zóveel drugs in de grond terechte kommen binnen dat de vizzen in n rivier der onder lieden. Deur aal dij wildmiegers vol cocaïne en xtc kieken de zeldzoame Europeze oalen doar in de Waitleek de wereld nou aan veur n doedelzak.

Waist wat t is? Joe zörgen moaken om t klimoat is n luxe en is ìnkeld meugelk as der zekerheden binnen over woonruumte, betoalboare energie en waarkgelegenhaid. En vergeet ook nait vaaileghaid en gezondhaidszörg. As dij veurwoarden ontbreken din telt klimoat nait meer. Din hebben lu aandere zörgen. Zörgen om te overleven omdat t wotter heur tot de lippen stegen is.

Kom ik goa op huus aan. Ik goa studaaiern. d Akkedemie in Stad zöcht n jurist dij as onderzuiker aan de slag mout mit n juridische analyze van humor. Dij mout kieken welke beledegende humor nog wel kin en welke nait meer. Wat n bak nait? Nou ehhh….. tjeu.”

Buurman Jan heurde nait meer dat ik zee dat zien veurgenomen studie wel wat aan de loade kaande was. En dat e zok nait zo drok moaken mos en zok beter wat voaker op de lippen bieten kon. Want veur je der op bedocht binnen hejje de dood al op de lippen.

Soms kin je de wereld mor beter even veur n doedelzak aankieken.

Man, man, man…….

Imago

Wat is slimmer: etnisch profileren of overaal loerende “woarnemers” dij kieken of je joen waark wel goud doun? Oordail zulf.

Etnisch profileren het as achtergrond dat n meer as gemiddeld aantal lu van ain gezin, uut n zulfde buurt, wiek of van n ras of minderhaid over de schreef goan is. En din hebben we t nait over lutje vergriepen as neuze pulen in d’openboare ruumte, rommel moaken, fout parkeren of t nait oproemen van de stront van joen vaaiervouter. t Betreft swoardere delikten woarbie geweld nait uut de wege goan wordt.

n Bepoald soort lu, mit toch wel n wereldvrumde kiek op de wereld, is rezoluut tegen etnisch profileren. Ook al is bekìnd, joa zulfs zeker, dat de hierboven vermelde swoare misdrieven begoan binnen deur lu uut n bepoalde buurt of wiek. Din nog is etnisch profileren uut den boze. t Gevolg is dat veul lu mit geweld te moaken hebben of had hebben. Geweld dat veurkommen worden kind haar.

Ain dij n beetje mìnsenkennis het wait dat, as je nait konsekwent binnen, aandern de teugels griepen. Vrijgevochten bendes, femilieclans en parallelle soamenlevens wazen din as podstoulen uut de grond. Mor ja, elke preventieve kontrole wordt langs de meetladde van etnisch profileren legd. Nog slimmer: in d’ogen van politisi van ondermeer GL en D66 is dat bie veurboat t geval. n Agent dij zien of heur gezond verstand bruukt moakt zok SCHULDEG aan etnisch profileren.

Schuldeg.

Zo denken de linkse partijen in de gemainteroad van Amsterdam derover. Dij vinden preventieve kontroles “bewezen ineffektief en stigmatizerend” veur bepoalde wieken ook al vinden doar abnormoal veul swoare geweldsdelikten ploats. Ook de femilie van de leste dooie wait ter inmiddels alles van.

Dudelk is: politieke korrekthaid het veul op heur gewaiten.

Mor goud, nou willen ze doar “woarnemers” aanstellen dij de dainders volgen en in de goaten holden. Gloeperds, loerders, gluurders mit n spesioale, mor gevoarleke agenda. Eng volk dus, want elk wait dat wat ain zugt aaltied subjektief interpreteerd wordt.

Woar en wanneer hebben we zokswat eerder mitmoakt? Man, je zollen mor agent wezen.

Ik haar t ter lestdoags over mit buurman Jan. Dij haar ooit ais lezen dat in de wildernis in Surinoame n woarnemer achter de kapper van bomen en veur de opnemer aanluip mit n hoagelgeweer in d’aanslag. Dat dee hom denken aan zien Griet. Dij haar heur vinger ook voak aan de trekker en profileerde zok elke dag weer mit heur uutgesproken mainen.

Tja, je hebben nait veur niks n imago…….

Slapstick

t Was weer zo wied. Ain van onze dagbloaden mos zoneudeg weer ais n artikel publiseren over stereotypen. Je kinnen t nait zo gek bedenken of je kriegen wel n stìmpel, zet deur stumpers van voak chronisch gemankeerde minderheden. Veur de veraandern betrof t nait swaarten of blonden mor de middelmoatege widde man. Der binnen noamelk lu dij elke grap of parodie koppeln aan diskriminoatie en rasisme. Zo moaken ze bieveurbeeld van n akteur n pispoaltje.

Tja, en dit moal is dus de “widde” man ook aan de beurt.

Ie lezen t goud: widde man. Nait blaanke man, omreden der is n kategorie zielepoten dij galleg in d’hoed worden as je t over blaanken hebben. Oorspronkelk was “n blank” n zulvern munt. Mor in de razzenleer binnen in de loop der joaren “blanken” as wizzelgeld bruukt veur witten. t Wer traauwens aanvankelk zunder perblemen deur mekoar hìn bruukt. Mor tegenwoordeg binnen der lu dij van blaanken withait worden. Dat soort lu blinkt voak uut in t swaardepieten.

Doar wil k wel bie aantaiken dat t volgens mie n bepoald slag volk is: lu hebben n dagtoak aan t vinden van stereotypen. Voak waarken ze bie de media, beheuren tot n minderhaid en wonen veul in de raandstad. Mien ol opoe zol zeggen: “Ik wil nait generalizeren, mor doar zit n nust.” Dat soort volk manipuleert de peblieke opinie deur van gevuilens woarheden te moaken. Mit heur handeln moaken ze zok in wezen schuldeg aan toalgenoside.

Körtom: toalgenoside deur toalterroristen.

Zeker is: as j’op zuik goan vin j’aaltied wat. Op zich is doar niks mis mit. Der binnen lu dij strunen omplougd laand òf. Mor dezastreus wordt t as je joen zuiktocht koppeln aan zulfbenuimde, politiek gevuilege thema’s. Din mainen sommegen dat t legitimeerd is “blaank” te vervangen deur “wit”.

Ik denk dat de mainste blaanke mannen wel tegen n oardeghaidje, n grapke of n bak kinnen. Zo nait din is der vast wel n therapie te vinden om weer op n knotsgezelleg pad te kommen. Wellicht dat zulfspot, kabaret en parodie din nait meer langs de doktrine van woke-latten legd worden.

Traauwens:

buurman Jan haar t ter lestdoags ook nog over. Hai haar lezen (of dreumd zee hai) dat ter bie de volgende Olympische Speulen in Paries minstens 3 swaarten en twij transgenders mit n stick rond lopen mouten in t nationoale hockeyteam. Zowel bie de mannen as bie de vraauwen.

Tja, as dat mor gain slapstick wordt……….

Last

Guster was de leste dag van d’Olympische Speulen. Noa t aanvankelk gerezerveerde enthousiasme vanwege de problemen rond de pandemie vlogen de vonken der tiedens de slotseremonie vanòf. Begriepelk, omreden t was op veurhaand gain zekerhaid dat t zo lopen zol zo as t lopen is. Alhouwel t onzeker is hou of t in Japan òfkaalft.

Ik heb tot op t lèst genoten van geweldege sportmementen. Sport is kompetitief en ontlaint doar in wezen ook zien bestoansrecht aan. Mor sport verbindt en verbruiert ook ondanks dat ter veul teveul geld in om gaait. Der binnen veurbeelden zat van transaksies woarbie dudelk wordt dat gain mìns zoveul weerd wezen kin. Mor veur brood en speulen is “t volk” bliekboar niks te gek.

Noa de slotseremonie zedde ik televizie uut en keek noar n groot swaart, leeg schaarm. Opains verschenen der vanuut de duusternis nog wat noabeelden op mien netvlies: Nederland.

Ik zag t laand van notoire zeikerds dij niks aans te doun hebben as t slopen van swoar bevochten verworvenheden en weerden. Der klonk op d’achtergrond geëtter van typen as Baudet en Engel en kezorten. Dizze malaize wer haard overstemd deur mizzelkmoakende pubers dij de weelde woarin ze opgruien nait verdroagen kinnen en dij te pas en te onpas zinloos geweld botvieren op lu dij gelokkeg en tevreden binnen mit wat ze hebben. Ik heurde t gezever over t inpaarken van onze vrijheden. In stereo vong ik nog de votstaarvende neurotische kloagzangen op over de netuur, d’energietranzietsie en t milieu. Aalmoal lu dij op heur menaaier denken t monopolie te hebben op de woarhaid. Heur woarhaid. Aigenbelang viert hoogtij. Solidariteit is ìnkeld nog n woord.

Ik was even votdommeld mor d’essentsie was dudelk. De sportprestoatsies, leverd tiedens d’Olympische Speulen in Japan, teunen aan dat ter wel degelk verbondenhaid wezen kin ondanks de verschillen in nationaliteit, geslacht, geoardhaid en prestoatsiegerichthaid. As je t mor zain en aksepteren willen. De gunfaktor was hoog.

Lu as Sifan Hassan en Abdi Nageeye (mor vanzulf aal onze sporters) drokken ons mit de neuze op de faaiten: je kriegen niks kedo. Lu dij bie de liggende vreters prominent op de veurgrond treden, mor ook de meedogenloos graaiende geldwolven, machtsbeluste regerenslaaiders en nait te vergeten aal dij lu dij aandern tot last binnen vanwege heur aigen chronische ontevredenhaid zollen zok ais goud achter d’oren kraben mouten.

Mor ja, teveul lu binnen kompleet van t padje en teunen doaglieks heur zunderlinge mentoale gesteldhaid. Kritisch wezen kin gain kwoad, mor as je òfbroakprosezzen in gang zetten droag je as sloper of as wappie nait bie aan oplözzens en verbeterns.

Ach, wappie wezen is al laank gain zingeven meer. t Is n last…….

%d bloggers liken dit: