Winschoten

Foto: huisman media

 

der was ains
rebulie in winschoot
omdat men doar n
aksie weerom floot

ze gooiden mit modder
man t was n geklodder

t was basta dou
plietsie lu opsloot

eltje ©