Posts tagged “samenleving

Buurman Jan – òlwieven

“Mor goud dast zunnepanelen op dak hest. Din kinst nog veur nait aal teveul stroomkosten kovvie zetten. Stroom wordt zo stoadegaan ja n luxeartikel.”

“Dat is woar”, zee ik, “mor de pries van kovviebonen heft t veurdail weer op.”

“Inderdoad”, antwoordde buurman Jan, “alles is op t heden aldernoarst duur. Ik duurf hoast nait meer om bosschop goan, omreden ik bin bange dat ik op ain bain weerom kom. Ze trekken joe ja overaal n pode uut, man. As je teminste bie de kassa aan de beurt kommen. Der schienen winkels te wezen woar ze n keuvelkassa inricht hebben. Zulfscanvertuten waren der al, mor zo’n keuvelkassa is nij. Doar kinnen klanten, dij t teraan tou hebben, even gezelleg leutern en kleppen. Man, ik aarger mie nou al aan aal dij kovviedrinkers dij mit heur bekertjes vol kovvie de gangpoaden onvaaileg moaken. En nou komt ter ook nog n hangstee bie. Dat worden doar vast en zeker geregeld opstoppens. Lange riegen karen dij hìnter en twìnter de deurgang blokkeren mit doarnoast n oploop van veuraal òllen dij uutgebraaid zemeln over heur zaiktes en ontberens.”

“Doar zegst wat. Wolst ter ook n hombe òlwieven kouke bie? Dat heb k guster touvalleg veur de veraandern ains n maol mitnomen.”

“Doar spij k nait op. Lekker,” zee buurman Jan. “Ik vroag mie traauwens òf hou laank dat onder dij noam nog in de winkels ligt. Wie maggen van gelok spreken dat t in de Raandstad nait bekìnd is, aans was der vast wel al n gemankeerde wèst dij ‘òlwieven’ slim minachtend en diskriminerend vinden zol richten t vraauwvolk. Kom ik goa weer noar mien Griet. Dij wil dammeet boeten eten. Zai het noamelk twij rotoatormeulentjes kocht. Dij kin je op toavel zetten en ze draaien, as t goud is, as n tierelier. Din kommen der gain wepen en schietmuggen op joen eterij. Tjeu!”

Buurman Jan haar zien snee òlwieven vlot op. t Zol mie benijen of hai aankommen weke ook mit òlwievenijs komt……

Pompkederij

t Bliekt dat veul lu tegenwoordeg van de wind leven kinnen. Aandern binnen doarentegen overleverd aan de grillen van schietpotten en windboelen. Zo het onze regeren t plan lanseerd om ons verplicht brompompen in de moage te splitsen. Dij pompen worden ons as vergruinwonders aanprezen. t Doul is ook om binnen 10 joar 2,5 miljoun wonens te izoleren. t Kin dus mor zo wezen dat ter op n dag n vrumde Frans of Fransien bie joe veur de deure staait en joe opdragt om t vergruinensproses binnen n joar òf te ronden. Je kriegen as goudmoakertje nog n pompschroevendraaier kedo om de kosten van t òfkoppeln van joen olle apperatuur wat te drokken, omreden instelateurs kommen nait meer veur 25 euro in t uur.

k Heb heurd dat ter veur dizze put veul ex-bezinepompholders omschould worden. As tanken aan de pompen n vermogen kost en t gewone volk zien stoalen ros nait meer vouern kin din is t ja gaauw beurd mit heur tankstations. Dus is der binnenkört volk zat om joe op te droagen de normeren (dat is t nije synoniem veur verplichten) in gang te zetten. Dij pompaansmeerders priezen joe prachtege, of zo as zai t zulf nuimen, pompeuze waarmtepompbolides aan. Of je doar bliede mit wezen mouten? Tja, aal wat pompeus is is in wezen overdreven schier. Hoogdroavend. Of te wel: te staark aanzet.

Ach, je kinnen aaltied nog zeggen: loop noar de pomp en bind joen 24 ponds pompernikkel mor op joen rogge. Mor ik bin bange dat je din aan t körtste ìnde trekken.

Hou din ook: pomkebloaden bie mie in de viever kommen elk joar weer vannijs gruin teveurschien. t Wotter is noamelk al joaren schoon en glashelder.

En t schierste is: dizze pompkederij kost niks……

BUURMAN JAN – seks, drugs en rock en roll….

“t Kost hier niks, dus dou mie mor n dikke hombe.” Buurman Jan zat aan keukentoavel en haar zien bestellen deurgeven.

“Oh”, zee ik, “doe wilst mie even op kosten joagen.”

“Och, dat vaalt tou. Ik wil die gain pode uuttrekken. Dat doun aal dij euliegiganten en aandere priesopdrievers wel, ja. En vergeet de rìnten ook nait. Man, ze willen joe tegenwoordeg ja veur alles en nog wat betoalen loaten. Onze regeren kin der aans ook wat van. Ik heb heurd dat de fiskus derover denkt om goie sex binnenkört te belasten. Doar bin je mor mooi kloar mit, zeg ik die. Ze hebben al n noam bedocht veur de belastenschieve: Boxspring 3. Doar valen ale hoogtepunten in.

De veurberaaidens worden al trovven. t Veurspel zol k mor zeggen. Der wordt drok experimenteerd mit robotjes en vibrators woarop en woarmit je op elk tiedstip van de dag joen lusten botvieren kinnen. Nou, doar kommen senzoren in dij registreren houvoak je joen Dollie of joen Pollewop, of hou je hom of heur ook nuimen goan, bruukt hebben. Doarbie wordt din n kampagne opzet om aal dij seksvertuten te promoten. Dij binnen noamelk aalmoal veurzain van slimme meters. Heur kampagneslogan wordt: ‘Met de sexy-slimme meter is het genot hoger en veel heter.’ Man, ik paas wel op dat ik zoksoort raive nait aanschaf. Gainaine huft te waiten hou voak en hou laank ik t spultje in de locht krieg. Je duurven dammeet ja niks meer. Ik wait nait welke kaande of t op gaait, mor mien ol opoe zee vrouger al: paas op dien seksepiel Jan. Op n dag mag n man gain man meer haiten, omreden HET dut mor want HET kin t waiten. Nou ik goa weer noar mien Griet. Kieken of der nog hoogtepunten binnen. Bedankt veur de kovvie en kouke, tjeu.”

Dou buurman Jan vot was docht ik dat t mor goud was dat gedachten van fantasten nog nait belast wuiren. En ik vruig mie òf of buurman Jan en zien Griet in aanmaarken kommen zollen veur belastenweeromgoave vanwege daiptepunten. Wellicht konden ze noa n aanslag wel bezwoar aantaiken. Mit welke omschrieven?

Nou gewoon: vrouger seks, drugs en rock en roll. Tegenwoordeg -ugss en geknikkebol…….

Buurman Jan – kovvie….

“Kovvie?” vruig ik zo as gewoonlek dou buurman Jan de keuken binnenstapde. “Mit kouke?”

“Hest ook thee? Ik en mien Griet binnen van de kovvie òfstapt. Mien Griet het noamelk lezen dat, as je kovvie drinken, je din langer leven. En as je der n schepke suker indoun nog langer. Chinezen hebben dat uutvogeld. Uut n onderzuik hebben ze konkludeerd dat joen overliedensriziko wel 16 tot 21 persìnt minder is as je kovvie zunder suker drinken. Mit suker derin zulfs wel tot 31 persìnt. Mien Griet het de bonepot vot verbannen.

Zai zee dat je ja om d’hoaverklap lazen dat kovvie en suker ongezond binnen en dat lu doarom vrougtiedeg op de rogge liggen. En dat ze ons nou wiesmoaken willen dat je deur t drinken van dat bonenat veul langer mit joen kop in de nekke de steerns aanschaauwen kinnen. Zai zee: Jan, ik vertraauw dat onderzuik nait. Der is doar sproake van overbevolken. Der lopen doar vuil teveul chinezen rond. Doar willen ze wat aan doun en doarom zetten ze kovvie in as euthanistisch middel. Dat zee mien Griet, en dij kin t waiten. Dij het vrougerjoaren nog studaaierd aan de moudermavo,” zee buurman Jan.

“Zo, dien Griet verteunt trekken van n komplotdenker. Volgens mie vaalt dat wel tou. Ik heb lezen dat ze ditzulfde in Engeland ook konstateerd hebben. t Regelmoateg nuttegen van kovvie verlengt joen levensduur. Mor zo as zo voak: overdoad schoadt. Dus kovvie?”

“Zolst denken?” zee buurman Jan. “Nou, ik goa toch eerst mor even noar mien Griet. Ik zal dat van dij komplotjedenkerij ais even in de groep gooien. Tjeu!”

Ik haar Buurman Jan dudelk aan t twieveln brocht. Ik borg de kovviepad weer in t tromke op. Wellicht veur aankommen weke mocht buurman Jan weer op de kovvie kommen…….

%d bloggers liken dit: