Posts tagged “onderwijs

Buurman Jan – seniorenfitfluusteroar

“Hest t ook lezen? t Verhoal in t Dagblad over kindertalentenfluusteroars? Lu dij bie kinder op zuik goan noar dij heur unieke goaves? t Uutgangspunt is nait of je bieveurbeeld goud spinhakken kinnen aan n rekstok, nee t betreft dat woar je bliede van worden en wat joe muiteloos òfgaait. Man, wat mout je doar nou mit. Der is ja aaltied wel wat wat joe nait vuil muite kost, toch? Kiek, mien Griet het ter gain muite mit om mie elke dag te bestellen. En doe bist n kovviezettalent.”

“Joa en doe bist goud in t koukhappen, kovvie?” vruig ik.

“En kouke. Ik zeg die dit: kindertalentenfluusteroar wezen is n gat in de maarkt. Kiek, as je begunnen mit woorden as ‘duurzoame en hernijboare energie’ en begrippen as ‘authentiek’ en ‘goesting’ din boor je gegarandeerd n doulgroep aan. Wèl wil nou nait op n verjoardag snakken over ain van de vatteg talenten dij dij fluusteroars bedocht hebben en even tussen de roomhoorns en bitterbalen deur zeggen dat t noageslacht n mooimoaker, n deurdenker, n bruggenbaauwer, n mittrekker of n ideeënfontein is. Din moak je de blits. Traauwens: dij kindertalentenfluusteroars binnen nait veur ain gat te vangen. As n kind nait paast in heur set van 39 talenten din hebben ze nog n 40ste: de goave dij nait in n hokje paast. Tja, zo kin ik t ook.”

“Nou ja, t is netuurlek schier dat je as kind nait boeten de boot valen,” zee ik.

“Krek, gain mìns wil natgoan. En dat het mie der tou aanzet om talentenfluusteroar veur senioren te worden. Der binnen ook hail veul ollen dij wel n opdrokkertje bruken kinnen. Doar is vast ook n maarkt veur. En ik heb ook al 1 hokje: t talent woar gain hokje veur is. Kom, ik goa mie nou orie….. ehhh…. oriëntereren hou of k mie bekwoamen kin in t seniorenfitfluusteroar wezen. Ik schrief alvast alle zörginstellens en oldernappartementenkompleksen aan. Ik stel mie zo veur dat ter aankommen joar al n poar tehuzen van noam veraandern in bieveurbeeld: Ons Bliede Hoaven, n Huus vol Talenten. Tjeu!”

Buurman Jan ging flòitend deure uut en ik docht: tja, ainglieks zol ain ding bie elk ontwikkeld worden mouten: nuchterhaid.

Ach, wait je woar ik bliede van wordt? Van mien talent: gezond benul. En dat zunder seniorenfitfluusteroar…..

Buurman Jan – Bovenwies

“Mien Griet het heur overjoarege Singer-naaimesien mit haandslingertje weer op batterij hoald. Ik mos dat swoare kreng van beune hoalen. Doar ston e al tientallen joaren achter aandere vertuten. Aal overbodeg spul zo as volautomoatische snibbelmesienen, multi-cookers en mixers in alerhaande soorten en moaten. Aalmoal raive woar je meer tied aan t schoonmoaken kwiet binnen as aan t gemak wat je der, volgens de rekloames, van hebben.”

“Kiek, ik heb ook n mesientje, n kovviezetter,” zee ik. “Goa zitten, din schenk ik die even n kop kovvie in. Mor eh…, wat gaait dien Griet mit heur Singertje doun?” wol ik waiten.

“Nou dij gaait kuzzentjes moaken,” ging buurman Jan verder. “Ik heb ons inschreven bie de Koamer van Groothandel. Wie binnen noamelk n bedriefke begonnen. Wie goan kuzzentjes moaken. Wie hebben ook al n noam veur ons bedrief bedocht: ‘ZABO’ en onze rekloameslogan is ‘ZABO veur KOP en POPO’. Kiek, ZABO is d’òfkörten van Zacht As Botter. De kuzzentjes van Griet worden zo zacht as flewail.

Bie ons op beune bin k intied al begonnen mit t moaken van oploadapperoaten. Dij figelaaier ik op n loze menaaier in de kuzzentjes van mien Griet. Onze doulgroep binnen dij nije scholen dij sticht worden. Scholen zunder CITO-toetsen, mor mit kokkerellen en leerprosezzen dij pazen bie t individuaile bioritme van elk kind. Ain van de speerpunten op dij scholen is d’aanschaf van kuzzentjes woarop de kinder zok aalgedureg oploaden kinnen. ‘Sjillen’ nuimen ze dat. En dat waarkt net as bie nijmootse telefoontjes. Dij leg je ook ja op n soort van kuzzentje. En even loater dut dij t weer as n tierelier. Nou eh…, ik goa aan t waark. Tjeu.”

En vot was buurman Jan. Ik haar t inderdoad ook lezen. Scholen as Buitenwijs maggen mit overhaidsgeld stokpeerdjes opzetten. Tja, t is netuurlek de vroage hou of dat òfkaalft. t Bliekt ja voak dat belastengeld nait aaltied bovenwies besteed wordt. Mor ja, as t om Koophandel gaait……

Ik ruumde t diggelwaark op en docht: “Kom, even tied om te chillen.”

Schuld

Des te meer belangenklupkes der binnen, des te meer aanlaaidens binnen der om doarover foek te worden. Benoam omdat tolerantsie van dij aandachttrekkende verongeliekten soms te waaineg onderheveg is aan zulfrefleksie. t “Aigen geliek hoalen” verhaardt aal meer tot n schimmege stried, woarbie sommege “slachtovvers” zich draaien en keren in t deur heurzulf geabsorbeerde leed en verdrait. Bie veurkeur mouten aandern doarveur blouden en…… betoalen. Westers of nait-westers, allochtoon of autochtoon, swaart of wit: t moakt niks uut.

Der is zoveul leed in de wereld en der binnen zoveul schrienende problemen. Desondanks steken veul lu bie veurkeur kaptoalen en (voak ook nog negatieve) energie in hikhakkerij over onderwaarpen as diskriminoatsie, etnisch profileren, rasisme, en gendervarioatsie. Wie schienen in n tied te leven dat alle subjektieve perblemen van n relatief klaaine minderhaid oplöst worden mout. De schuld wordt bie veurkeur bie d’aandern legd.

Veurdat je nou reageren mit: “Dat is wel hail kört deur de bochte”, nog even t volgende:

Der binnen ontwikkelns goande dij bie oprechte en tolerante mìnsen gevuilens van òfkeer en onbegrip oproupen. t Zelfde geldt veur diskriminoatsie. Baaide lös je nait op mit apaarde organizoatsies, òfgeschaaiden belangenverains of agressieve grootbekkerij. t Is veul beter om soamen en geïntegreerd perblemen aan te pakken. As je ìnkeld deur joen aigen pazzipanten beïnvloud worden levert dat n ainziedeg en vertaikend beeld op. t Zicht op de waarkelkhaid wordt verblind en kleurd deur aigenbelangen.

Tolerantsie?

Tja, kinder speulen soamen in de zandbak mit heur vörmkes, haarkjes en schepkes. Kleur, geslacht en ras is doar nait van belang. Zai zain gain wereld van meerdailens woarin veuroordailen aan oordailen veuròf gaait. Zai kinnen nait de verachtelke daibe hoat dij bie aal meer lu veur in d’agendoa staait. Zai hebben gain wait van zaikelke frustroatsies veurtkommende uut rankune en weloverwogen wroak. Toch gaait ter op weg noar volwazzenhaid veul mis.

Ach: verongeliekte zielepoten hebben netuurlek wel degelk n perbleem.

Inderdoad: voak heur aigen…….

Solirariteit

Aal voaker kommen der in t Dagblad berichten veurbie woaruut bliekt dat solidariteit aldernoarst onder drok staait. As noa-oorlogse boksemschieterd bin k zulf opgruid mit t besef dat old en jong n ainhaid vörmen mouten. Veuraal wat betreft de zoaken woar t in ons leven om draait. Mor tegenwoordeg lees je aal voaker dat d’aine generoatsie zok benoadaild vuilt ten opzichte van d’aandere.

Kiek, vrouger was t soamen droagen van de kosten veur bieveurbeeld zörg en onderwies gain onderwaarp van diskuzzie. Zo was “Drees” gewoon n begrip en jong en old zagen doar de neudzoak van in. Je zörgden der soamen veur dat d’ollen in heur noadagen de bainen der onder holden konnen. En zo waren der veul meer regels, wetten en veurzainens woaraan t solidariteitsbegunsel ten grondslag lag.

Mor tegenwoordeg is t wel even aans. Sommegen binnen t laifst onder “aigen volk” en brengen bie veurkeur de rest noar t kerkhof. Politieke sloopkogels hebben der in de loop der joaren din ook veur zörgd dat “solidariteit” n leeg begrip worden is. Hoat, nied en òfgunst binnen der veur in de ploatse kommen. Zo binnen der nou jongelu dij t mor n dikke schietboudel vinden dat de coronamoatregeln onlangs versoepeld binnen veurdat zai zulf tegen corona prikt binnen. Ze binnen nog nait vaksineerd en gunnen doarom volledeg geprikten nait dat dij meer kinnen en maggen as zai. Zai kin t nait velen.

Dij lu vinden dus dat middenstand, horeka en kultuursentra gain aktiviteiten organizeren maggen omdat nog nait elk vaksineerd is. Ze vinden dat nait eerlek. As je echter zo ongenuanseerd en aigenikkeg denken heb je gain oog veur aal dij sektoren dij slim leden hebben onder de coronamoatregeln. En elke dag dat ze open binnen is der ain om der weer bovenop te kommen. Dat de nog-nait-geprikten doar op termien ook weer van profiteren kinnen is in dij heur benul bliekboar nait dele doald. Mien ol opoe zol zeggen: “t Is as t bekrompen gemoud in n boerenpokkel.”

Mor goud: onbegrip en òfgunst is nait t grootste perbleem.

Veul ingriepender is t faait dat solidariteit nait vanzulfsprekend meer is. Dit fundement, belangriek veur n soamenleven in balans, is aal meer aan röt onderheveg. Alerhaande krachten griepen de meugelkheden aan om generoatsies tegen mekoar uut te speulen. t Gevoarlekste is dat veul lu dat nait opvaalt of dat t heur nait interesseert. Je kinnen joe òfvroagen of dij wellicht tot t mìnsDOM beheuren. Mor ain ding is zeker: n soamenleven wordt ter zunder solidariteit nait stabieler van.

In wezen is der nou sproake van “solirariteit”.

Man, man, man, dat ain letter toch zoveul uutmoakt……

%d bloggers liken dit: