Posts tagged “milieu

Buurman Jan: schietgemakkelk

“Dou mie mor gaauw n kop kovvie mit n dikke hombe Grunneger kouke mit n dikke loage roombotter derop en mit n beste loage widde poeiersuker derover. Je mouten de kadde ja op t spek binden zolaank t nog kin, nee din?”

“Zo”, zee ik, “doe zetst ter deur. En dat nog wel op mien kosten.”

“Nou kiek”, zee buurman Jan, “t duurt nait laank meer of aan alles zit dammeet lak noch smak. Volgens smoakeloze politisi bie veurkeur vetloos, zoltloos en sukerloos. Woar mout dat hìn? De wereld wordt stoadegaan n doolhof zunder uutgang. En din t gemekker over ekologische voutòfdrokken. k Las lestdoags n artikel over de milieulast van huusdaaier. Ze vergeleken dij mit t aantal gereden kilometers van n SUV. Doar hejje as daaiernvrund toch gain bosschop aan man. Lu binnen slim bliede mit heur kwispelnde Dolly of mit n waarm kaddepokkeltje. En ik mit mien wandelnde takken. Boetendes hebben huusdaaier pozitieve effekten. Omdat je veul mit joen daaier aan de loop binnen krieg je minder last van n verhoogde blouddrok. Ze zörgen ook veur n hogere weerstand bie kinder tegen allergieën. Mor ja, din komt ter zo’n milieukikker mit t verhoal over ekologische voutòfdrokken woar onze huusdaaier ook n rol in speulen. Dij vertelt ons hou slecht elke drol, elke scheet, alle brokken, vlais, hondemanden en bietrinkies wel nait binnen. Körtom: t is aal mit mekoar n dikke schietboudel.

En vergeet paus Pias nait. Dij verkondegt dat je in stee van daaier kinder op de wereld zetten mouten. Man, der is ja volk zat op de wereld. Der maggen wat mie betreft wel wat minder Noah’tjes en Juliaatjes de luiers volschieten. Nou eh, ik goa weer noar mien Griet. Dij mag din soms n schietvernien wezen, mor zai is wel schietgelokkeg mit mie. Tjeu.”

Dou buurman Jan vot was prakkezaaierde ik nog even over de milieulast van zien wandelnde takken. Ik schadde in dat dat gain noam hebben mog. Nee, minder lu en dus minder milieulast. Doarmit haar buurman Jan n goud punt.

Schietgemakkelk ainglieks…..

Netuur

“Hest t ook al heurd? t Gejammer van dij raandstadzemeljuppen?”

Buurman Jan haar amper zien kont aan de stoule of hai zat al te lozen wat hom dwaars zat.

“Dat hangt ter vanòf”, zee ik. “Ik heb vanalles heurd, omreden Ik bin ja nait doof.” Mor buurman Jan was bliekboar heurende doof. Zien haart zat weer ais n moal aargens vol van. Tja, en din lopt zien revel over.

“Der binnen de leste tied hail wat lu uut de raandstad noar t pladdelaand verhuusd: de zgn. stadsvlochters,” zee buurman Jan. “Doar schient veur n modoal gezin gain betoalboar onderkommen meer veurhanden te wezen. Mor der is nog n aandere kategorie dij vlocht is. Dij binnen op zuik noar heur persoonlek gelok. Gelok dat z’invullen willen mit veul landelke ruumte en veul gruin rondom heur woonstee. En wat ze veuraal belangriek vinden is de ruumte veur n wupvertuut veur heur grommen. Waist wel ja, n trampoline.”

“Nou ja,” zee ik, “geef ze ais ongeliek. Zolstoe in dij jachtege raandstad wonen willen?”

“Doar gaait t nait om,” zee buurman Jan. “De vaarve van heur net gerenoveerde kwinne is nog nait dreuge of dat volk begunt al te snöttern en te jammern. Ze kommen der noamelk vlot achter dat t wel slim lasteg is as der veur heur wupsteerten gain schoule in de buurt is. En dat ter gain ploatselke super is is ook n tegenvaler. Mor as ze gewoar worden dat ter binnen n stroale van 15 kilometer gain dokter of koezenropper te vinden is binnen de roapen hailendaal goar. Doarbie komt dat ze binnen de körtste keren kloagen over geluudsoverlast van bladbloazers en grasmaaiers. De landelke geuren kommen heur ook al gaauw tot de neuze uut. Ze hebben totoal gain idee hou of t meugelk was dat ze zok in de raandstad verlekkern konnen aan aal dij boutieken, pubs, shops en bistro’s. En waist wat heur t mainste tegenvaalt? Dat ze nait overaal supersnel internet hebben en dat ze mit heur buutsmobieltjes zunder 5G kommen te zitten. Man, dat volk het veur dat ze “de boer op gingen” nog nooit n kou in de kont keken. Dat koustront gruin is komt heur slim ongelegen. Van zoksoort volk wordt mie de kop gruin. Kiek, in t begun glimmen heur gezichten as n gruinezaipkop van binnen, mor t duurt mor even of heur netuur komt nait meer overain mit d’omgeven. Bie dat soort lu is t niks aans as veul roet in lutje ropknollen. Man, dij kinnen mie wat, dat schietvolk. Mor ehhh…..ik goa weer noar huus noar mien Griet. Even kieken wat veur netuur ik doar aantref. Tjeu!”

“Most ook n kop kovvie,” ruip ik nog. Mor buurman Jan heurde t nait meer. Hai haar zien haart even locht en kon der weer n weke tegen.

Ach, van “van heuren zeggen” kin je vanalles vinden. Veuraal as netuur boven de leer gaait……..

Toeterij

Waiten ie nog dat buurman Jan veurege weke vertelde over Vraizen dij stok vergrèld waren omdat ze kontainers kregen hebben mit swientjeroze deksels? Nou hol joe vast: ook joen kontainerriege wordt binnenkört uutbraaid.

t Kin netuurlek ook wappieteuterij wezen, mor der goan tussen mien oren verhoalen rond dat elk n pikswaarde kontainer krigt dij glimt as n hondekeudel in t duustern. Dij is derveur om elke dag verplicht joen ekologische voutòfdrokken in te stoppen. Elk moal as de deksel open gaait en weer dichtklapt gaait ter n toeter.

t Geluud holdt in eerste instantsie n haalve menuut aan. Dij toeter begunt mit n haile hoge pieptoon dij je mor zuneg heuren kinnen. Mor noar gelang der meer inkomt wordt de toon aal leger totdat e aldernoarst hinderlek aanwezeg is. t Gebrom van n waarmtepombe is der niks bie. En des te meer voutòfdrokken der in kommen, des te langer gaait de toeter. In t uterste geval blift e loeien totdat de kontainer weer leegd wordt. En dat is, ook in eerste instantsie, ain moal in de moand.

En omdat joen haile stroade, wiek en dörp zo’n “klimoattoeter” bie huus het, baauwt t geluud zok op tot n geluudswale dij der wezen mag. Joen oren begunnen op n duur te toeten en d’hazzens goan joe trillen as n ruske. En dat is volgens zeggen n male gewoarworden. Mennegain zal geregeld jammern: “Mien laive toetpot.”

Mor dit is nog nait alles. Buurman Jan vertelde guster dat ter zulfs plannen binnen veur n kompleet deurzichtege kontainer. Dij is der volgens hom veur om doar verplicht joen doagliekse CO2-uutsteut in te stoppen. Dat gaait automoatisch via n vermikkie dij elk implanteerd krigt. “En dit is nait uut de locht grepen”, zee hai der hail dudelk bie.

“Woarom bruken ze doar ainglieks deurzichtege kontainers veur?” wol ik waiten.

“Nou, omdat alles wat nait volledeg deurgrond wordt volgens sommegen glashelder is,” zee buurman Jan.

Körtom: dudelk is dat t uutvoeren van klimoatmoatregeln in ain toetmèm deurgaait.

t Zit aal in de locht…….

10 Klaaine Negertjes

Meschain kinnen ie ook t kinderlaidje “10 Klaaine Negertjes”. t Is n òftelriemke woarbie t gezelschop negertjes bie elk couplet klaainer wordt. Oorspronkelk speulden in de 19e aiw indioanen d’hoofdrol in dit laidje. Agatha Christie brocht in 1939 n bouk uut over dizze 10 lutje swartjes. Dat was dou gain perbleem.

“Doe begefst die nou wel op gevoarlek dun ies, Doddema”, heur k de “deugers” onder joe zeggen (of denken). Tja, dat is din joen perbleem. Der binnen miljounen kinder dij mit behulp van dit verske tellen leerd hebben zunder dat ze der wat van overholden hebben.

Dij 10 klaaine negertjes vernuverden zok mit alerhaande fiebeldekwinten. As ze weer wat uutvreten haren was der elk moal aine minder. Totdat ter mor aine overbleef. Dij kwam aan de vraauw en brocht t aantal weer op niveau en zo was t krinkje rond.

Dit òfvalgebeuren dee mie dìnken aan de boeren en de stikstofdiskuzzie. Ook doar valen elk moal weer gounent òf. Nait ain veur ain mor bie sloten touglieks. Gruin- en baauwlaand mouten opovverd worden, omreden der ligt netuur noast en dij het slim te lieden van d’aktiviteiten van aangrìnzende boerenbedrieven. Teminste dat is de mainen van milieufanoaten. Dat zit in HEUR netuur.

Mor as t laand ainmoal broak ligt kommen der wonens op. De steden zitten al op t vinketaauw. Zo gaauw n boer d’hakken licht het zitten projektontwikkeloars en bestuurders te dikkedakken om mit t klinken van gloazen dure champagne heur plannen te akkorderen. Dat zit in HEUR netuur.

En de netuur zulf?

Dij gaait t net as de boeren. Elk moal vaalt ter laand ten prooi aan de greteghaid van grootgraaierge projektontwikkeloars. Mit as gevolg dat ter deur dizze baauwerij aal minder netuur overblift. De nije aangrìnzende woonwieken doun de rest: netuur en volk is nog nooit n twijainhaid west.

In t laidje zörgde t leste klaaine negertje weer veur noageslacht. Dat komt overain mit de plannen van onze bestuurders: aal meer volk, aal meer wonens, aal meer infrastuktuur, aal meer belasten van milieu en netuur. Körtom: t krinkje is rond.

Volgens mie haar t leste negertje in t laidje beter nait veur noageslacht zörgen kind. t Grootste perbleem is ja nou net d’aanwas van mìnsen. Tja, minder boeren mor aal meer eters. Ach, doar hebben aal dij milieudeugers n oplözzen veur vanzulf.

Traauwens: k vroag mie òf wel tiedens dit proses nog meer òfvalen……

Meschain is dat n schier onderwaarp veur n nij òftellaidje……

%d bloggers liken dit: