Posts tagged “milieu

10 Klaaine Negertjes

Meschain kinnen ie ook t kinderlaidje “10 Klaaine Negertjes”. t Is n òftelriemke woarbie t gezelschop negertjes bie elk couplet klaainer wordt. Oorspronkelk speulden in de 19e aiw indioanen d’hoofdrol in dit laidje. Agatha Christie brocht in 1939 n bouk uut over dizze 10 lutje swartjes. Dat was dou gain perbleem.

“Doe begefst die nou wel op gevoarlek dun ies, Doddema”, heur k de “deugers” onder joe zeggen (of denken). Tja, dat is din joen perbleem. Der binnen miljounen kinder dij mit behulp van dit verske tellen leerd hebben zunder dat ze der wat van overholden hebben.

Dij 10 klaaine negertjes vernuverden zok mit alerhaande fiebeldekwinten. As ze weer wat uutvreten haren was der elk moal aine minder. Totdat ter mor aine overbleef. Dij kwam aan de vraauw en brocht t aantal weer op niveau en zo was t krinkje rond.

Dit òfvalgebeuren dee mie dìnken aan de boeren en de stikstofdiskuzzie. Ook doar valen elk moal weer gounent òf. Nait ain veur ain mor bie sloten touglieks. Gruin- en baauwlaand mouten opovverd worden, omreden der ligt netuur noast en dij het slim te lieden van d’aktiviteiten van aangrìnzende boerenbedrieven. Teminste dat is de mainen van milieufanoaten. Dat zit in HEUR netuur.

Mor as t laand ainmoal broak ligt kommen der wonens op. De steden zitten al op t vinketaauw. Zo gaauw n boer d’hakken licht het zitten projektontwikkeloars en bestuurders te dikkedakken om mit t klinken van gloazen dure champagne heur plannen te akkorderen. Dat zit in HEUR netuur.

En de netuur zulf?

Dij gaait t net as de boeren. Elk moal vaalt ter laand ten prooi aan de greteghaid van grootgraaierge projektontwikkeloars. Mit as gevolg dat ter deur dizze baauwerij aal minder netuur overblift. De nije aangrìnzende woonwieken doun de rest: netuur en volk is nog nooit n twijainhaid west.

In t laidje zörgde t leste klaaine negertje weer veur noageslacht. Dat komt overain mit de plannen van onze bestuurders: aal meer volk, aal meer wonens, aal meer infrastuktuur, aal meer belasten van milieu en netuur. Körtom: t krinkje is rond.

Volgens mie haar t leste negertje in t laidje beter nait veur noageslacht zörgen kind. t Grootste perbleem is ja nou net d’aanwas van mìnsen. Tja, minder boeren mor aal meer eters. Ach, doar hebben aal dij milieudeugers n oplözzen veur vanzulf.

Traauwens: k vroag mie òf wel tiedens dit proses nog meer òfvalen……

Meschain is dat n schier onderwaarp veur n nij òftellaidje……

Of nait

Ook t Dagblad kon der nait om tou: om de zunsverduustern van guster. n Fenomeen dat vrouger hail wat teweeg brocht mor nait allìnt dou. Je zollen denken dat de tied, dat lu dochten dat n zunsverduustern onhaail brocht, nou wel achter ons ligt. Kiek, dat de Chinezen vrouger dochten dat de zunne opvreten wer deur n onzichtboare droake is nog tot doar aan tou. En dat ze perbaaierden om dij te verdrieven mit pielen en trommelsloagen is ook nog wel te bevatten. Mit Oldjoar is t hier ja nait aans.

Kiek: de Chinezen oogsten mit heur rebulie veurspelboar sukses, mit as gevolg dat t biegeleuf verstaarkt wer. Zo is doar volgens mie de kiem legd veur de wappie- en komplotkultuur van tegenwoordeg. Of loop k nou te haard van stoapel en is dit n historische blunder?

Nou ja, ik las ook dat sommege Pakistoanen zaike mìnsen haalf ingroaven in de hoop dat dij noa de zunsverduustern weer genezen binnen. Kiek, mit zokswat loop ik nait vot. Dat buurman Jan zien Griet dunderdag rond middaguur op heur aigen ol heugie trappen luit om ekstroa stroom op te wekken veur zien gehaaime zender is mie al gek genog.

Hou din ook: tegenwoordeg binnen der nog hail veul lu vatboar veur vrumde ideeën en of biegeleuven. t Liekt net of t in de genen zit. As je lezen dat de netbeheerders deraan twievelden of tiedens de zunsverduustern de kapasiteit van ons stroomnetwaark voldounde wezen zol, din wait je t nou zeker: onhaailsprofeten zitten op dit mement in de top van d’essentsiële infrastrukturen van ons laand. Doar heb je gain geleuf in kwoade gaisten en duustere krachten veur neudeg. Dij kwakzaalvers flaneren opgewekt, aal bonusinnend, in de schienwaarpers. Teminste, as der stroom is.

Traauwens, wat ik mie òfvroag: om d’hoaverklap wordt de zunne òfschaarmd deur wolken en levern zunnepanelen doardeur minder energie. De wereld draait tot nou tou gewoon deur. Mor as der n lutje hörntje van de zunne achter de moane verdwient din kopen netbeheerders ekstroa vermogen in omdat ze zok in de boksem schieten vanwege t faait dat ter wel ains stroomuutvaal plaotsvinden kin. As reden geven ze aan: hou meer zunne-energie, hou meer riziko. Zo van: hou meer wotter, hou meer der verzoepen. Man, man, man, dat belooft nog wat.

“Vergruinen” is n soort van biegeleuf aan t worden. Der wordt ons aanproat dat onhaailstiedens der gewoon bie heuren. Volgens mie kin je nou t volgende ook konkluderen: des te gruiner de gruinen, des te swaarter de toukomst. Of zai k t nou te duuster in. Tja, dat deden lu, as t om zunsverduusterns ging, vrouger ook.

t Ainegste verschil mit vrouger: de veurspelde rampen vinden nou wel ploats.

Geleuf t of nait……

Drokte

Doaglieks is der wel nijs over de wonenmaarkt. Ook in t Dagblad, en dat is gain wonder. Lestdoags ston der nog n (onhaails)tieden in over t veurnemen om in t noorden honderddoezenden wonens te baauwen, omreden de Raandstad kin din ontlast worden. n Genereus aanbod, mor of dit nou zo’n meroakel veurnemen is vaalt te betwieveln.

t Is netuurlek dudelk dat dit n verrekt goud verdainmodel wordt. Investeerders en ontwikkeloars zitten nou al te kwielen bie de gedachte dat de duvel bie heur t geld op bulten schit. Dij gruien in aandermans ongelok. Wat echter ook dudelk is, is dat t welwezen van de mainste noorderlingen der nait op veuruut goan zal. Joagen, boundern, soezen, drokte, opstoppens, aargernizzen, kloagen, hoge priezen, binnen n aantal begrippen dij de wille vast as stoal al gaauw ondermienen goan.

En doar woar de wind hoelt zal n störm van protesten t laand tamtaaiern en zal d’onvree in rap tempo gruien. d’Ervoarens dij lu tot nou tou mit insproak hebben garandeert dat mìnsen kleumend in de kolle kommen te stoan. Lu dij in t verleden opkommen binnen veur heur gezondhaid kinnen doar bouken over schrieven mit as bieloage n ellenlange medesienIieste.

Tja, doar woar de degelkhaid woont, kiept binnen de körtste keren t vertraauwen om. Dij staait al joarenlaank te wankeln vanwege de wind- en gasontwikkelns. Op n zeker mement zal dat zulfs te meten wezen op de schoal van Richter. Doarnoast zellen swoare störmen t laand taaistern en elk wait dat, doar woar t haard waait, iemen volk verlaizen.

t Ekonomisch Instituut veur de Baauw meldt in n nij rapport dat ter veur 2030 ain miljoun nije wonens realizeerd worden mouten. Om de schoarste op de wonenmaarkt de kop in te drokken mout dat in de gruine kontraainen. De boeren vuilen nou al natteghaid, zulfs in de dreuge zummermoanden. Nou binnen twaalf boeren en n hond din wel dattien rekels, mor as t de boeren goud gaait, gaait t de haile wereld goud. Teminste zo dochten ze der vrouger over.

De prognoze dat de bevolken in ons laand deurgruit to 20 miljoun zunderlingen betaikent nait veul gouds. Dizze veurspellen holdt boetendes in dat men zundermeer uutgaait van bevolkensaanwas. Dat ter din nait veul ruumte meer over is veur n dikschieterliere, n kaarzenbikkertje en n raaitvink zal dudelk wezen.

Wanneer zol der aine opstoan dij zegt dat 15 miljoun genog is.

n Lutje kind is ja al n huusvol drokte……..

Gruin

Lu dij in de tied dou de grondstainen legd binnen veur veul hedendoagse perblemen nog nait geboren waren of dou nog mit heur blikken trommeltjes om t huus tou waggelden, hebben voak ongenuanseerde mainens over allerhaande oplözzens, mor veuraal ook over de schuldvroagen.

Perblemen oplözzen is n goud ding, mor sommegen binnen aigenikkeg en moaken t slim gruin. As je doaglieks joen laptop, mobieltje, tablet en game-konzooltje aan de loader leggen en din snöt en kwiele jammern over t klimoat din is der dudelk wat mis. Om over d’akku van d’e-bike en de zoveulste vlaigvekansie nog mor te swiegen.

Kiek, t is aaltied makkelk om van joe òf te kieken en aandern de schuld te geven. As je vergeten wat joen aigen rol in t gehail is en vanuut aigen luxe oordailen, belooft dat voak nait veul gouds. Din is der gain sproake van n integroale gezoamelke aanpak. Din leg je de last bie aandern.

Wat zeggen ie? Zunder chatten en tiktokken kin je tegenwoordeg toch nait meer overleven. t Is toch n boazesbehuifte! En kom veuraal nait aan onze vekansies. Wie hebben toch recht op vluchten uut Nederland. t Hier is ja n dikke schietboudel, ehhhh…….. ik bedoul schietweer.

De jongste generoatsie het voak gain idee wat ter vrouger leefde en welke tussentiedse ontwikkelns der ploatsvonden hebben. Ook t hou en t woarom beheurt voak nait tot de primaire kennis. Ik denk dat ter nait veul lu bie binnen dij in de weer binnen mit n wringer en n wasoaker. En van gruinten inwecken hebben ze ook vast nog nooit heurd. Wekken is bie heur smörgens n voeste op heur sloapkoamerdeure noa n stevege nacht deurzakken mit draank en pillerij of zokswat.

k Heur joe al denken/zeggen: dat is weer slim kört deur de bochte. Moak t nait te gruin.

Ach, der binnen hail veul jongern dij zok oprecht bezörgd moaken over heur toukomst. Klopt, alhouwel t woord “heur” nou net dat inhold wat ik mit dit epistel bedoul. Wie mouten t soamen doun. t Is “onze” toukomst, toch?

Traauwens: wat zol t jonkgoud der van vinden as ze ainmoal in t joar heur aigen koamer hailemoal legenmoaken mozzen.

Woarom?

Nou, “schonen” netuurlek…….

%d bloggers liken dit: