Posts tagged “management

Knipt en schoren

Volgens de berichten moaken korrupsie en maffiapraktieken ons laand verröt. Veul lu aan de top schienen geregeld de baist uut te hangen. Ook d’òfgelopen doagen bleek wel weer dat veul lu t “wat-kin-mie-t-volk-verröddekonten-virus” oplopen hebben.

Zo was doar aine Berhard, n man van stand, dij artiesten veur nop optreden loaten wol. Volgens mie organizeert hai wel ains evenementen en ik stel mie zo veur dat zien soort volk aan n ìndje worst mit n blokje keze nait genog het om heur aalbegeer te bevredegen.

Ook dij plietsiebobo in Amsterdam is volgens veul van zien personeel zien bonnenboukje grondeg te boeten goan. Dij is lestdoags akkoord goan mit kontroleurs: mit gloeperds dij zien dainders in de goaten holden mouten. Ook doar liekt de top zo röt as n mispel.

Dat soort lu liekt alles te doun wat verboden is om de rötten aan t spek te holden. De kabinetsformoatsie liekt doar ook n veurbeeld van te wezen. Boetendes schut t nait op. Dikke stront in n trechter is der niks bie.

Zokswat knagt aan t gezond verstand. Lu dij op veuraanstoande pozietsies zitten leven bliekboar in n parallelle wereld. Mit heur aigengeraaide belaaid teunen ze heur minachten noar t gewone volk. Doarbie komt dat zai zok bekwoamd hebben in t beheren van beerputten. En in potverteren, doar binnen ze ook meroakel goud in.

Voak bliekt dat de loagen onder de top in röddevalen vastzitten. Angst regeert en zelden duurft aine de deksel van n doofpot te lichten. Ain dij dat wel dut wordt knipt en schoren.

En t binnen voak de verkeerden dij de board ter òfkregen….

Respekt

t Was weer ains zo wied.

Onze grode femilie haar weer n soort van reünie. Schuld doaraan was dit moal Stientje. Dij haar 48 joar leden t levenslicht aanschaauwd en zodounde toog op dij zundag t haile woagenpaark, van d’olle Lada van oom Graddes tot aan d’aal-vaar-rad-aangedreven-SUV van neef Derrick op t haimstee van Stientje en Evert aan. t Was elk moal weer n komplede occasion-show. Blonbloazende clowne Jippo ontbrak ter nog mor aan.

Dou elk de nije aanwinsten weer bekeken en goudkeurd haar was t tied om t verbaauwde boerderijchie te betreden. Veur zaten de vraauwlu en achter in de keuken de manlu, omreden dat was dichter bie de kratten bier. Op beune bounderden de grommen hìn en weer tussen de dreuge bonen en de siepels.

k Wait nait hou of joen verjoardoagen verlopen, mor dij van ons binnen aaltied slim veurspelboar. Swoager Eppo het aaltied last van zien rogge en was nog aal op steun. Steun haar ook neef Flip. Dij was net van de vraauw of en luip bie d’avvekoat vanwege d’omgangsregeln veur de kinder. “t Wief wil nait om liek,” zee e. Ook de stainswèlle van oom Hannes, t viefde kunstgebit van oldste bruier Haarm en de meedsienen tegen d’iemege borst van swoagertje Tjakko kwamen veurbie. En dat aal tussen de keze, d’hompen dreuge worst en de zulfgedraaide gakbaaltjes van Stientje deur.

Mor nij was t onderwaarp betrevvende neef Jannes. Dij haar al n joar of wat n beste betrekken bie n overhaidsinstellen, woarvan ik de noam mor nait nuim. Hai haar al n moal of wat snaard dat hai t doar zo noar de zin haar. Dit moal kreeg hai de wind van veuren. Femilie zag nou kans om snakkerd Jannes te kakken te zetten.

Elk was t nait ontgoan dat n rapport aantoond haar dat t personeel doar op t heden in n daibe krises zat. De waarkmotivoatsie haar slim te lieden. t Was zulfs zo dat de nije bakoven van swoager Kees beter zulfraainegend was as t personeel doar.

Regelmoateg stonden ze op de waarkvlouer tegenover mekoar as kappershoanen. Zulfs de lu mit hoar op de koezen stonden òf en tou te trillen as n ruske. Ook schenen der gounent te wezen dij mainden dat ze belangrieker waren as d’aandern en doarom rondluipen as n koater in de mörgendaauw.

Volgens t Dagblad, dij inzoage had haar in t rapport, zat t aal vast op de gebrekkege interne kommunikoatsie. Ondanks dat de perseneelschef veur elk n buutsmobieltje aanschaft haar. Ook Jannes haar zo’n piepdeuske aan n klippie aan zien boksembore hangen: t rood frontje van t apperoat leek traauwens slim bescheten bie zien knarriegele daze. Mor dit terziede.

Nee, neef Jannes haar n swoare middag. Eppo zee nog dat e lezen haar dat t belangriek is dat verantwoordelken de liggoamstoal van d’ondergeschikten begriepen. Mor ja, as je te moaken hebben mit krikhoantjes, koakelhìnnen, grootbekken en waark- en luxe peerden vaalt dat nait tou.

Dou k soavends thuus kwam trippelde d’hond mie kwispelnd tegemuide en keek mie mit zien traauwe broene ogen aan. Hai dee dat mit ain en aal gezonde openhaid.

“Tja, t betrachten van wederzieds respekt kin ook zunder t opstellen van rapporten,” docht ik.

Wat kinnen honden toch veul, wat veul mìnsen nait kinnen……..

Vel

Regelmoateg lees je dat ter weer n rapport tot stand kommen is. t Is ook ja net asof de wereld van rapporten aan mekoar hangt, nee din? Zulfs as al dudelk is wat ter speult komt ter n kemizzie aan te pas om n overbodeg onderzuik te doun, mit as gevolg dat t perbleem woar t ainglieks om draait nait oplöst wordt.

Mien eerste rapport kwam op de legere schoule tot stand. Op zich niks biezunders. t Binnen de prestoatsieversloagen in sievers dij elke babyboomer dou joarleks kreeg. De mainsten waren aaltied verzekerd van 3 achten: veur vlijt, gedrag en nethaid. Doar hof je nait aal teveul veur te doun. En mocht ter veur ain of meer van dij onderdailen toch n zezze op t rapport stoan din was t nait best. Din haar je de baist uuthongen, joen schrift versierd mit n vlodde inkt of doaglieks noar de sprutters keken dij langs de roamen vlogen.

3 Achten. Ach, dij haar je zo te pakken. Alhouwel, je waren vanzulf wel overleverd aan de nukken van joen meester of juf. Mor je gingen dervan uut dat dij noar eer en gewaiten handelde.

Tegenwoordeg krieg k gain prestoatsierapporten meer. Funksionerens- en beoordailensgesprekken mit mien “laaidengevende” zitten nait in ons personailsbelaaid. Wie geven mekoar ook gain sievers. Alhouwel: lestdoags kreeg k nog aine. Dij mos k òfdreugen mor dij vuil mie uut d’handen. En inderdoad, t steltje was nait meer kompleet. Snappen ie t?

Ach, wat stellen rapporten of evaluoatsies ainglieks ook veur. Voak kin je bie d’uutkomsten grode vroagtaikens zetten. Opdrachtgevers en zörgvuldeg geselekteerde kemizzieleden eten veuròf voak uut dezulfde veurkookpot. Tiedens n gezelleg etentje worden opdracht en ìndkonkluzie op twij veltjes A-4 zet. Dij worden din aan d’uutìnden van n wand ophongen. Doartussen in hangen lege vellen woarop tussen de gangen deur de veuròf gestelde (tussen)doulen formuleerd worden. Nog veur de toetjes is t rapport in grode lienen kloar.

De kemizzie bedìnkt noa dizze aangeboden verwìnnerij nog wat verbindende teksten en kloar is Kees. Wrok, aangeproade wrok, hoat, domhaid en/of ideoalen hebben onherkenboar, mor wel tussen de regels deur herkenboar, biedroagen aan t veuròf gewìnste ìndrezeltoat.

Dat dut mie dìnken aan hou of ons wereldsysteem ainglieks in mekoar zit. De mainsten mouten waarken om te overleven en om in t levensonderhold te veurzain. Mor d’opdrachten kriegen lu mainsttied nait prezenteerd tiedens n gezelleg etentje mit de boas. Behaalve de lu dij as kemizzielid uutverkoren binnen vanzulf.

Tja, over honderd joar wordt ter vervast ook sproken over n sloavernijverleden en wordt ter wellicht n kemizzie insteld deur d’overgebleven multinationals.

De zinnen op t eerste en t leste vel wait ik al…….

%d bloggers liken dit: