Posts tagged “Corona

Kritiek

“If you don’t need a mask because god will protect you, why do you need a gun…….?”

Wèl beelden van t voetbalweekend zain het kon mit aigen ogen zain dat veul lu zok waaineg aantrokken van de woarschaauwen van demissionair minister Hugo de Jonge om tiedens de wedstried zitten te blieven. Ook bölken en zingen zol uut den boze wezen. d’Evenementenbranche is din ook des duvels en is van mainen dat ter mit twij moaten meten wordt.

Net as zai hebben ook kefees en hotels d’hoaken al aan de latten timmerd om heur bestoan aan te hangen. Doarom wer der in t weekend din ook protesteerd. En ook doar waren allerhaande protestborden te zain. Zo van: Wie beschaarmen elke klant tegen de Deltavariant. En wat docht je van: d’Horeka is goud veur pokkel en vertier: mit vaste prik blendern wie vaccins deur t bier.

Mor goud: dij Engelse tekst aan t begun kwam k tegen op n wit t-shirt. n Jonge blonde Amerikoanse vraauw teunde dij mit de borsten veuruut. De reaksies doarop waren dails richt op de tekst, mor veuraal op de kleur: blond. Doarbie betrof t nait t goldgeel gekleurde bier in hotels, kefees en horeka. En ook nait “Blonde on Blonde” van Bob Dylan. t Waren reaksies in de trend van: laank blond hoar en kört verstand.

Je kinnen zo’n tekst netuurlek ook mit n knipoog bekieken. Of zulfs hail serieus.

Kiek: stof, geweld en geleuf beschaarmen mìnsen nait. Dizze konkluzie kin je wel trekken as je de toustand in de wereld objektief bekieken. Vanòf t allereerste begun het de mìns zain loaten dat ter niks is om de zogenoamde “beschoaven” te rechtvoardegen. Meschain dat “mìns” doarom “dom” as touvougen kregen het: de mìnshaid het zokzulf devalueerd tot t mìnsDOM.

As je d’invlouden van stof, geweld en geleuf betrachten is dit in wezen n logische ontwikkeln. Elk is n kritikus totdat e direkt beïnvloud wordt deur datgene woar e kritiek op levert.

Ik luit buurman Jan de foto mit dij Amerikoanse derop ook even zain en vruig hom wat hai der van von.

“Schier poedie,” was zien reaksie.

Tja: kritiek kin dus wel degelk pozitief wezen……

Nait Steve

Zo as bekend hebben alle mutoatsies van Corona n aigen noam. Dat kon ook nait uutblieven. Deprezzies en orkoanen en zokswat hebben ook ja n noam. Dat is de moderne trend om t bewustwezen bie lu te bevördern. Dat wie ons bewust binnen van de gevolgen van de pandemie is wel dudelk. Je mouten wel onder n zorre leefd hebben as je dat nait mitkregen hebben.

Nou is t zo, dat as je dingen n noam geven, je joe doaraan hechten goan. Din ropt elke konfrontoatsie assosioatsies op. As je n blik knakworsten, dij bie joe in de kaaste staait, n noam geven (bieveurbeeld Knakkie) din goa je elk moal as je t deurtje opentrekken, Knakkie hail aans bekieken. Din knakt ter wat in joe en din is t meschain wel joen leste blik knakworsten wèst. Veuraal as je emootsioneel allergisch worden binnen. En dat nou net in n tied dat je immuun wezen mouten.

Immuun veur t Coronavirus. Mout je nou wel of nait zo gaauw meugelk immuun worden en hou stel je dat vast. Ain ding is zeker: t blieven onzekere tieden en de toukomst draaigt ain duuster gat te worden. De veurspellens binnen routswaart en bie veul lu hangt meschain op körde termien wel de moage veur t roam.

t Tegensputtern krigt elke dag meer vörm, terwiel je nou net nait proesten en sputtern mouten. Mor ja, as t bestoan onzeker wordt en as benoam de geneugten op t spel stoan din is de wereld te klaain. Aal meer lu willen de teugels t laifst zo gaauw meugelk weer vieren loaten. Mor ook hierover binnen de deskundegen t nait ains.

En ik?

Ach, ik kiek in twij traauwe broene ogen van n ex-laboratoriumbeagle. n Geweldege hond mit n prachtege noam. n Noam dij, noa zien laboratoriumverleden, paast bie zien vrijhaid.

Nait Steve, mor Biko……….

Aanrecht-Potten-Pannen

Aanrecht-Potten-Pannen

t Begunt ter aal meer op te lieken dat de Corona-APP op de mainste smartphones installeerd is. Dij is volgens de deskundegen nog laank nait perfekt mor mout uutìndelk n technisch hoogstandje worden. Dij detekteert nait ìnkeld of je ook in de buurt wèst binnen van n pandemieperbleem. Dij geft ook deur of je joe wel aan de regels holden. En hai zal zulfs aan joen stem heuren kinnen of je wel of nait besmet binnen. Dij herkent zulfs dat ie in t doagelkse leven Grunnegs proaten en wel of nait mit twij monden proaten.

Wellicht herkent e nou net nait dat ter tussen joe en n Corona-slachtovver gain anderhaalve meter zat mor wel HR++-glas. Of je din ook verplicht in quarantaine mouten is de vroag.

Der wordt vast aal meer avverteerd mit: gezondhaid gaait boven privacy. t Installeren van dij APP is nait verplicht, mor t zol mie niks verwondern dat je, as je de APP nait installeren, verplicht n lockdown oplegd kriegen. Hol je joe doar nait aan volgt ter n dikke boute.

t Duurt vast ook nait laank meer of der komt n Corona-CHIP in de handel. Dat is n pokkelchip dij onderhoeds injekteerd wordt. Dij pokkelchips binnen al joarenlaank gangboar bie honden en aandere vaarpoters. n Verplichte tracker in alle auto’s is doarnoa netuurlek de volgende stap. Tja, de wereld hangt zo stoadegaan van “APPIES” aan mekoar.

Mien ol opoe kon mor ain Eppie. Dat was Elektrisch Eppie woar zai doudestieds heur dreugkabbe mit moderne krulset kochde. t Was volgens mie n Carmen 18, zo’n langwaarpeg plastic deuske mit n rooske derop. Zai haar hom kocht op aandringen van mien opa.

Zai hadden de knientjesdoagen al laank achter de rogge dou mien opa touvalleg achter t glas bie Elektrisch Eppie n rekloameposter zag: “Become a new woman in 10 minutes”. Dat leek hom wel wat. n Grammefoonspeuler, n sentrifuge en n swaartwit tillevizie waren zien loatere aankopen bie Elektrisch Eppie.

Traauwens: ik heb mien aigen APP, mien aigen wandelnde antenne. Dij stekt heur vuilhoorntjes aaltied meroakel goud uut. En dat kriebelt wel ains. Mor din gaait, wat mie nait jeukt dat kraab ik nait, nait op.

Welke APP dat is? Nou gewoon: Aanrecht-Potten-Pannen……

Moaten

t Is joe vast ook nait ontgoan lu dat de deskundegen t nog aal nait ains binnen over d’aanpak van de COVID-pandemie. Of t nou de kontrole via n app op joen tillefoon betreft, t wel of nait toustoan van festiviteiten of t wel of nait òfstand holden: de mainens fladdern ale kaanten op net as n koppel vlooien op n vlouerklaid noa drij weke vekansie. Zulfs de beste moaten kriegen soms hikhakkerij.

Doarbie komt ook nog dat de pandemie as n geweldeg ekskuus bruukt is en wordt om aal dij moatregeln te rechtvoardegen. Machthebbers kinnen wied goan as ze de legitimoatsie van t volk kriegen en hebben. Mien ol opoe zee vrouger aaltied al: “Ooit komt ter n tied, din bin je t vanzulfsprekende weer kwiet.”

Tja, woorden as lockdown, social distance, mondkapke, vaccinoatsie en grìnskontrole vlaigen op n verjoardagsfeest, tussen t eten van roomhoorns en bitterbalen deur, over de toavel vol mit neutjes en dipsauzen. En tiedens de bikselderij en zoeperij wordt ter nog aal hikhakt over t wel of gain gebruuk moaken van neus- en mondbeschaarmers.

As muzikant beleef je ook minne tieden, omreden veurstellens waren der t òfgelopen joar nait. t Bleef bie t ophoalen van herinnerns over de joaren dat de bandleden en ik noast onze meziekinstrumenten ook t vraauwvolk bespeulden. Des te loater op d’oavend, des t gekker wer t. En op t hoogtepunt gebeurde t voak dat de slipkes en strings van de vraauwlu bie ons over t teneel vlogen en tussen de trommelstokken en snoaren van drumstel en gitoaren terechte kwammen.

Mien keyboard haar doudestieds ook al meerdere geluden en as k din t knopke “strings” (vioulen) indrokde ruip ik deur de mikrofoon: “Kom op mit joen strings”, en din was t zowied. Strings in allerhaande kleuren vlogen over de dansvlouer en over t teneel.

Tegenwoordeg klinkt ter uut mien geavanseerde keyboard zo òf en tou ook t geluud van strings. In stereo en sikkom nait van echt te onderschaaiden. De digitoale technieken hebben zok dusdoaneg ontwikkeld dat je, noast t onder kontrole holden van t volk, ook n kraaie zingen loaten kinnen.

Vandoar ook dij geweldeg strings. En ik mout zeggen dat, as der wat avvekoatjes mit slagroom nuttegd binnen der zo òf en tou nog wel ains wat onderboksems t podium opvlaigen.

Net as vrouger, allìnt de moaten binnen veul groter……

Last

Guster was de leste dag van d’Olympische Speulen. Noa t aanvankelk gerezerveerde enthousiasme vanwege de problemen rond de pandemie vlogen de vonken der tiedens de slotseremonie vanòf. Begriepelk, omreden t was op veurhaand gain zekerhaid dat t zo lopen zol zo as t lopen is. Alhouwel t onzeker is hou of t in Japan òfkaalft.

Ik heb tot op t lèst genoten van geweldege sportmementen. Sport is kompetitief en ontlaint doar in wezen ook zien bestoansrecht aan. Mor sport verbindt en verbruiert ook ondanks dat ter veul teveul geld in om gaait. Der binnen veurbeelden zat van transaksies woarbie dudelk wordt dat gain mìns zoveul weerd wezen kin. Mor veur brood en speulen is “t volk” bliekboar niks te gek.

Noa de slotseremonie zedde ik televizie uut en keek noar n groot swaart, leeg schaarm. Opains verschenen der vanuut de duusternis nog wat noabeelden op mien netvlies: Nederland.

Ik zag t laand van notoire zeikerds dij niks aans te doun hebben as t slopen van swoar bevochten verworvenheden en weerden. Der klonk op d’achtergrond geëtter van typen as Baudet en Engel en kezorten. Dizze malaize wer haard overstemd deur mizzelkmoakende pubers dij de weelde woarin ze opgruien nait verdroagen kinnen en dij te pas en te onpas zinloos geweld botvieren op lu dij gelokkeg en tevreden binnen mit wat ze hebben. Ik heurde t gezever over t inpaarken van onze vrijheden. In stereo vong ik nog de votstaarvende neurotische kloagzangen op over de netuur, d’energietranzietsie en t milieu. Aalmoal lu dij op heur menaaier denken t monopolie te hebben op de woarhaid. Heur woarhaid. Aigenbelang viert hoogtij. Solidariteit is ìnkeld nog n woord.

Ik was even votdommeld mor d’essentsie was dudelk. De sportprestoatsies, leverd tiedens d’Olympische Speulen in Japan, teunen aan dat ter wel degelk verbondenhaid wezen kin ondanks de verschillen in nationaliteit, geslacht, geoardhaid en prestoatsiegerichthaid. As je t mor zain en aksepteren willen. De gunfaktor was hoog.

Lu as Sifan Hassan en Abdi Nageeye (mor vanzulf aal onze sporters) drokken ons mit de neuze op de faaiten: je kriegen niks kedo. Lu dij bie de liggende vreters prominent op de veurgrond treden, mor ook de meedogenloos graaiende geldwolven, machtsbeluste regerenslaaiders en nait te vergeten aal dij lu dij aandern tot last binnen vanwege heur aigen chronische ontevredenhaid zollen zok ais goud achter d’oren kraben mouten.

Mor ja, teveul lu binnen kompleet van t padje en teunen doaglieks heur zunderlinge mentoale gesteldhaid. Kritisch wezen kin gain kwoad, mor as je òfbroakprosezzen in gang zetten droag je as sloper of as wappie nait bie aan oplözzens en verbeterns.

Ach, wappie wezen is al laank gain zingeven meer. t Is n last…….

Rolex

Ie hebben t vast wel mitkregen: t nijs over de landgenoten (of nuimen ie ze terreurtoeristen) dij in Palma op Mallorca rekloame moakt hebben veur ons laand. Ie kinnen ze wel: t soort volk dat de kwalifikoatsie mìnsDOM eer aan dut. Ze haren wel n PCR-test mor vervast gain EQ-test. Volgens de berichten binnen der onder de twaalf “helden” twij doodschoppers. Dij aandere “vrunden” stonden der gewoon even noar te kieken mor namen nait t initiatief om dij baaide idioten tegen te holden.

Wat wel bleek: ze haren hoazevet achter d’hakken en muiken dat ze zo gaauw meugelk van t aailand òfkwamen.

t Zol mie niks verwondern as loater bliekt dat dat tuig ook nog sprint-spikes onder de zolen van heur dure Nikes of Puma’s haar. Want ze kwamen dudelk nait veur t ezeltjerieden. Mor ja, dij dieverdoatsie haren ze ook nait neudeg, omreden as je mit twaalf ezels ronddolen heb je gain verlet om nog meer.

t Gevolg van de tounemende agrezzie is dat bie mennegain t gevuil van vaaileghaid der nait beter op wordt.

Buurman Jan het de leste tied aaltied n klompke gold in de buutse. Dij het hai ooit ais aarfd van femilie. Hai zegt dat je nooit waiten wat joe der overkomt. En as je as eerzoame burger op t verkeerde mement net even op t verkeerde stee binnen kin joe dat ja de kop kosten. En as op t mement dat je wat op t tjak had hebben, t zaikenhuus net vol ligt mit Covidders hoopt hai mit zien klompke gold in d’haand veurrang te kriegen.

t Ainege goie nijs is tot nou tou dat de doaders bekìnd binnen en dat ze aankloagd worden. Over de straf wordt deur mennegain al drok hikhakt. Ook avvekoaten hebben der weer wat zoaken bie. Dij binnen doar ja gek op.

Want heur motto is: des te meer zoaken des te eerder n Rolex…….

%d bloggers liken dit: