Posts tagged “Corona

Ogen

In aal meer landen binnen lu aan t mottern over de vroage of aal dij coronaregels nog wel zin hebben en of de verboden en veurschriften nait van toavel kinnen. Lu worden stoadegaan aal ongeduldeger en moaken zok veurnoamelk zörgen over de lol in heur leven. Of, zo as mien ol opoe vrouger aaltied zee as aine ongeduldeg was: de broodkrummels begunnen te steken.

Doarbie speult aigenbelang voak n grode rol. Ik kin mie ook nait aan d’indrok onttrekken dat t inderdoad veurnoamelk gaait om de geneugten des levens. Lu willen dij bie veurkeur op n kloetje en in n mieghommelnust beleven. Dat ter nog aal lu binnen woarvan de gezondhaid bedraaigd wordt, wordt din even uut t oog verloren.

En din hebben we t nog nait ains over de zgn. wappies: de notoire ontkenners van corona. Kiek, kritisch wezen is n goud ding, mor as je joe as gevoarleke idioten manifesteren is der wat mis. Dat soort volk heurt n klokke luden en denkt dat ter n Engel in de toren zit. Aine dij digitoal mit engels zolt streut en aandern verknolt dat dat n wondermiddel is.

Kiek, kwakzaalvers binnen der deur d’aiwen hìn aaltied al west. Hail veul lu hebben doar perbaaierd boat te vinden veur d’ain of d’aandere kwoal. Veul “patiënten” binnen op ain pode weer op huus aan goan. Mor desondanks binnen der tegenwoordeg ook nog lu dij zainde blind achter zo’n “Engel des Doods” aanlopen.

Hou din ook: d’ogen binnen en blieven de kommende tied vast nog richt op Corona in aal zien varianten en mutoatsies. Der zellen vast nog veul mìnsen deur t oog van de nale kroepen. Dij kinnen t teminste nog noavertellen. Mor lu dij veurgoud d’oge sloten hebben nait meer.

Wat “ogen” betreft: vrouger haar de schipper zien ogen voak richt op zien vraauw. Dij, de schippersvraauw dus, hong in de zelen en trok de proam. Doar haar de schipper n goie reden veur. Zo kon hai op zien vraauw pazen en kon hai heur goud in de goaten holden.

Mien vraauw trekt op dit mement wat kruderij uut t kassie en ruirt intied in wat potten en pannen. Je mouten t waark ja aan deskundegen over loaten, nee din.

En ik? Ik hol t oog derop…..

Jota

Binnenkört worden de coronavarianten benuimd mit n letter van t Griekse alfabet. De WHO wil noamelk òf van t stigma dat de landen, woar de varianten t eerst signaleerd binnen, opplakt kriegen. De Grunneger mutant zal der dus nait kommen.

4 Varianten kriegen van de WHO n nije noam: de Britse mutant hait in t vervolg “Alfa”, de Zuud-Afrikoanse wordt “Bèta”, de Brazilioanse “Gamma” en de Indiase nuimen ze “Delta”. Dit in volgorde van ontdekken. Nije varianten kriegen elk moal weer de volgende letter van t Griekse alfabet. t Zal wel nait laank meer duren of je goan op n Bèta- of n Gammavekansie.

Wellicht goa je ook nait meer noar de Griek, mor eet je in t vervolg joen suzuki en souvlaki in n Omegarestaurant. t Zal mie niks verboazen as der stemmen op goan om de kruden din “omegakruden” te nuimen. Dij kriegen netuurlek wel n touvougen, omreden aans stop je joen Biftekikruden in bieveurbeeld de gyros. Verschil mout ter wel blieven, ja.

Dizze maaljoagerij paast volledeg in de zogenoamde woke- en cancelcultuur. Mit n terminologisch breekiezer denken bepoalde lu diskriminoatsie, rasisme en stigmatizeren uut te bannen. n Aandere reden is dat ze de kommunikoatsie vergemakkelken willen.

Je zollen bieveurbeeld t volgende bericht kriegen kinnen: in t zuden van t laand geldt kode rood vanwege t alfa-virus. Veur t noorden geldt kode geel omdat t gevoar bestaait dat störm Pipo de delta-mutant mitnemt. Dudelk toch, nee din?

Ook de genderdiskuzzie vaalt in dizze kategorie. In Duutsland openboart zok dizze maaljoagerij in t gebruuk van gendertaikens. Zo kom je doar veur t woord “artsen” de woorden “Ärzten“, Ärztinnen, Ärzt*innen“, „Ärzt_innen“ en „Ärzt:innen“ tegen. n Toezeboudel dus. Ook doar binnen veul lu “slim bliede” mit dizze ontwikkeln.

Je kinnen joe òfvroagen of dit stand holdt.

Noa t moandenlange onzinnege bombardement mit getallen en persentoages wordt ter weer n hoofdstok touvougd aan de coronawoarnzin. Ik heb t gevuil dat bie aal meer lu t gezond verstand aan slietoage onderheveg is. Mocht je ooit d’Honkonggriep had hebben din mout je der op verdocht wezen dat dij n aandere noam kriegen kin. Wellicht wordt t de “Taugriep”. En Boedapest wordt meschain wel Psipest. Boeddhisten kommen vast in verweer as ain Boeddah pest.

Traauwens: wozzen ie dat Delta n veurmoalege kolonie van Alpha was? En wat zal t mit de Turkse nationalistische tröts doun as heur meugelke mutant “Jota” nuimd wordt?

Snappen ie t nog?

Ik snap der gain jota van…..

Vibrator

De vibrator schient n gewild objekt te wezen. t Dagblad vermeldde noamelk dat d’oavendklokke hail wat van dij vertuten tot trillen brocht het. n Erotiekgigant uut Veendam het ter goaren bie sponnen.

Vot noa t ingoan van d’oavendklokke vloog d’omzet van de seksvertuten stail omhoog. Wel toupazzelk netuurlek, omreden sommege erotische produkten binnen bedould om t spultje in de locht te kriegen of te holden. Meschain omdat t mit n reloatsie net is as mit n swien slachten: t het zien uutvaal. En ìnkeld mor zitten te trillebillen verveelt ook ja op n duur.

Ain van de mainst gewilde produkten is de vibrator. Mor ook de vibrerende aaichies gingen as broodjes over de teunbaanke. Boetendes waren de trilvertuten op òfstand slim in trek. k Heb heurd dat ter zulfs gounent binnen dij je mit n sneltoetskombinoatsie op joen toetsenbord aanzetten kinnen. Dat is spesioal ontworpen veur op kantoor, veur de mementen dat je even inkakken. Of dizze techniek ook toupaasd is in masturbators, cockringen en buttpluggen is mie nait bekìnd.

Omdat aal meer lu in binnen veur trillalla-hopsassa is d’omzet gigantisch stegen. De drumpel om lol- en hulpstokken aan te schavven wordt bliekboar aal leger. Traauwens noast de trillerij is der ook veul animo veur gleerderij. Lu binnen bliekboar slim in de verlaaiden kommen noa aal dat handen wassen en smeren der nou ook op intieme mementen lusteg op lös.

Wat zeggen ie? Ie wassen joen handen in onschuld?

Och, der binnen ook seksspeultjes spesioal veur christenen…….

Testen

t Dagblad muik melden van de chaos rond de coronatesten veur boetenlandse raaizen. Lu smakbekken bliekboar om in mieghommelnusten in t boetenlaand te hopsassatralala-en en te spinhakken in bars en op dansvlouers. Doar hebben ze veul veur over. Veurdringerij en besijbelderij rond en in de teststroaten is aan d’orde van de dag.

Nou veraandern wereldwied de regels zo ongeveer per dag, dus veur poelegrap en oardeghaid vlinderknippen in n vekansieoord blift n ongewizze ondernemen. Dij regelrommelderij is netuurlek al n taiken dat de vaaileghaid betrevvende joen gezondhaid nait garandeerd is. Desondanks is t swaart van t volk bie en in de teststroaten.

Nou blieken veul teststroaten nait bepoald t keurmaark “betraauwboar” te bezitten. t Schient schering en inslag te wezen dat, zo gaauw kommersiële bedrieven geld roeken, t graaien pandemische vörmen aannemt. Bie de coronoteststroaten is dat nait aans. Ze spoiten joe in mor trekken joe n pode uut. Doar lopen hail wat gozzels rond.

Wat “betraauwboarhaid” betreft: in Duutsland is op dit mement n onderzuik goande noar de vermainde frauduleuze handel en wandel van teststroaten in t haile laand. In Keulen schient de kommersiële “dainstverlainer” 1000 testen in reken brocht te hebben terwiel der mor 70 òfnomen binnen. Leugen en bedrog tieren weleg. Zol t hier aans wezen?

Körtom: om aan raaisverkloarens te kommen legitimeert t “hongerge volk” as t woare de kriminele aktiviteiten van aal dij privoade ondernemens dij ìnkeld uut binnen op ons geld.

Ain ding is zeker: t is n kouhandel. Mit dure (deur ons betoalde) rekloamekampagnes perbaaiern ondernemens peerdje schietgeld te slachten. Mit of zunder kwantumkörten kin je terechte bie de Kwantummers en Kruudvatten van de testers. Der is keuze zat, mit de schierste noamen. Wat docht je van Spoedtest, Coronalab, Sneltestloket of HealthCheckCenters. En vergeet veuraal nait Test2Travel, Test2Fly en Teststraat. Netuurlek wel aalmoal mit .nl of .eu. Want digitoal rekent ja t makkelkste òf.

Noa wat poesterij en ströddespuilerij brengen ze joe geern n bedrag in reken en levern ze joe joen testuutslag en raaisverkloaren. Betraauwboarhaidsverkloarens duren wat langer.

Traauwens: vrouger bruukden ze ook al tèsten, zo’n stainen vuurpotje.

Dou speulden ze ook al mit vuur…

Vekansieperikels

Bin j’alweer veur poelegrap en oardeghaid op pad west, lu? Even n ommetoertje moaken mit traain of bus? Even omdiedeldaantjen in toen- of meubelsentroa? Even n oepke mit joen aigen stoalen rös richten Stad? Of haar je vot al eten en dronken dou je in n lange riege terechte kwamen woarin je wachten mozzen om aargens tougang te kriegen?

Ik kin mie veurstellen dat kloetjeklitterij naIt ain van joen prioriteiten is. As wie de sievers en statistieken leuven maggen zit besmetjederij nog aal in de locht of zo as dat tegenwoordeg hait: “in the cloud”. Kiek as je locht waren haar je naargens last van. Ook nait van dij anderhaalvemeter-moatschoppij. Mor t bliekt aal meer: as t aan dij domdriesten ligt dou je as eerboare burger veur gain meter meer mit. Òfstand holden is der nait bie.

Wellicht dat ze joe nog wat in de reken hebben as je thuus wat zulfgeknuterde anti-sputter- en spijlapkes naaien. Want de zummer lokt en d’hormonen begunnen te jeuken. Elk schient op dit mement viroloog te wezen. t Jonkgoud begunt zich te ruiren, net as middenstanders, gastronomen en lu mit sportgerelateerde fokselapperoaten. Ze willen aalmoal weer uutbundeghaid en pierewaaien.

Dudelk is dat de gezelleghaid van tuutjefloiten en vlinderknippen nait meer bie t nije normoal heurt. Doar komt bie dat t n haile zuikerij wordt om n vekansieadres te vinden woar je wat omkeudeln kinnen. Dieverdoatsie boeten aigen haim wordt ook nog ains n dure aangelegenhaid. Veur n dubbeltje op d’eerste rang is der nait bie. En din hebben wie t nog nait ains had over joen sexleven. Körtom: vekansieperikels zat, dus.

Traauwens: der schienen manlu rond te lopen mit stresstiekels…….

Gizzen

t Wordt vandoage n schiere dag en der binnen noar verwachten veul lu bie t pad. t Is ja “moederdag”. Mor ook de stranden binnen vast slim in trek. Net as de winkel- en toencentra en de zulf-negootsieknuter-toko’s. Zallen aal dij lu de “anderhaalve meter regel” aan heur steveltje lappen?De gemoudern rond Feyenoord-Ajax lopen in elk geval weer hoog op. Wat dat betreft veraandert ook Corona doar niks aan. Zulfs vandoalen en kriminelen worden in de media nog steevast “supporters” nuimd. Der zellen noa aal dij mieghommelnustevenementen vast nog wel meer van dij doagen volgen.

Ook binnen der weer anti-Corona-moatregel demonstroatsies. d’Aanhang van dij dwaarsliggers wordt onderhand filaain infiltreerd deur lu dij onze demokroatsie t laifst slopen willen. Solidariteit is veur dat soort lu n onbekend en vies woord.

Nou is inderdoad laank nait alles koosjer in de wereld. En dat ter lu binnen dij gewaitenloos t slechtste mit joe veur hebben is bekend. d’Historie het ons dat leerd. Mor der schienen aal meer lu rond te dolen woarbie t historisch benul slim ondermoats is. Ook bie veul anti lockdown demonstranten. Aans is t nait te verkloaren dat ter zoveul steukeld wordt om old en jong, gezonden en ongezonden, benullen en onbenullen, witten en swaarten tegen mekoar op te zetten.

Corona teunt ons in wezen t defekte kompas van t mìnsdom in de deurzichtege spaigel van pleksieglas woarin wie zain kinnen dat wie ainglieks leven op n lutje riggel van beschoafdhaid. Dat schient bie hail veul lu nait deur te dringen. t Volk het t te drok mit aigenbelangen.

Wat dit veur gevolgen hebben zal? Doar wordt hier en doar noar gist. Elk wil tegenwoordeg ook ja geern aigen broden bakken. En ik? Ik heb gain baktalent. Doar bak ik niks van terechte.

Of ik nou mit de gebakken peren zit? Ach, doar mag je noar gizzen…..

%d bloggers liken dit: