Zak

Veul lu hebben d’energie van n zak eerappels. Dat kin netuurlek kommen deurdat de gezondhaid te wìnsen overlet, mor der binnen ook lu dij niks uut stro zetten en n zittend gat hebben. En dat ondanks alle overhaidsaksies om lu aan te zetten wat meer te bewegen. Motto’s as: “Bewegen is goud veur pìnze-en-pokkel, t geldt veur elke snokkel—en-mokkel” zetten volgens de stoatestieken te min zoden aan de diek.

Kiek, ik heb n hond en zodounde bin k voak bie t pad. Ik run din wel nait mit n kop as n bolle rond, mor ik bin wel doaglieks veul in bewegen. En noast de normoale wandelpas goa k ook geregeld even deur de knijen. Want ik wait: hondestront boeten de puut is veur veul lu n aargernis. En dat is begriepelk. Veur mie is t zo: ligt ter van n hond nog kak, din is zien boas de grootste zak.

As je joen ogen de kost geven kin je konstateren dat ter aldernoarst veul zakken binnen. Zakken in allerhaande moaten en in verschillende uutvoerens. En t mooie is: je kinnen ze overaal veur bruken. Ik kin as Grunneger hondeuutloater hail elegant overkommen as k mien handen in de buutse heb. Mor n strontliggenloatende “zak met zakken” is toch n hail aandere kiek. Doar heb je hail aandere gedachten bie. Zo van: dij zol k ainglieks wel onder uut de zak geven willen. Mor ja, as je dat aal te roeg aanpakken bestaait de kans dat ze joe aargens noartou sturen woar je zakjes plakken mouten. Din bin je n putenplakker.

Geef mie din mor n doedelzak. Alhouwel, as je op joen waark de wereld veur n doedelzak aankieken bestaait de kans dat de boas joe de zak geft. Dus bruuk de doedelzak woarveur e moakt is. En dat is poesten in n puut en kniepen. As je t zo stellen komt t affeer van doedelzakspeuler der wat bekaaid òf, nee din? Zeker is dat n doedel mit n zak voak gain jazz speult. Doar heb je aandere instrumenten veur neudeg.

Ik hoop nait dat je der gain zak aanvonden en dat je nou zeggen : dij olle zak het mie van mien waark òfholden. k Haar in tied beter jan-in-de-zak moaken kind.

Doarom tot slöt nog even n goie road: je mouten kraben woar t jeukt.

Ook al snap je der gain zak van!

Zitten

k Wait nait wat j’aan t doun binnen op t mement, mor ik begun smörgens mit n kop kovvie. En doar goa k mainsttied even bie zitten. Mor lu dij nog kontakt hebben mit heur kopkuzzen hebben t doar wellicht nog nait aan tou. Mocht je al n bak leut op hebben din zit ter vervast nog wel aine aan.

Sommegen kinnen zok doar nait bie dulden. Dij hebben gain zittend gat. Dij hebben gain geduld om zok even op de zitten van n stoule dele zakken te loaten. Mor bedenk: wie hebben net zoveul van t zitten as van t stoan. Boetendes: t kost ter voak niks meer om.

Wait je wat t biezundere van “zitten” is? Je kinnen der tougliekertied bie stoan. Hou dat zit? Nou, je kinnen bieveurbeeld stoand bie de koukjestrommel zitten. Doar is niks mis mit.

Mit onze toal is ook niks mis. Wel mit veul lu dij n toal bruken. Ze kinnen wel alle letters, mor zetten dij voak in de verkeerde volgorde. Veul lu zit dat nait dwaars, ze zitten doar nait mit. Mor t is wel tegenstriedeg as je zeggen dat je veul laifde veur “onze” toal hebben mor t joe amper interesseert of t mit de schriefwieze wel of nait goud zit.

Mor goud, de mainsten zitten doarom nait mit d’handen in t hoar. Ook nait omdat ter n stropobbe veur t huus van t wicht zet is, omdat heur vrijer heur zitten loaten het. Nee, tegenwoordeg loat aine de partner gewoon zitten, zunder stropobbe. Ze zitten din wel voak over mekoar hìn en dat zit ze din wel ais tot hier, mor dat is in elks geval beter as dat ze achter mekoar aanzitten. Woar lu ook mit zitten is as aine snij dreugd het en dat as zolt verkocht het. Doar binnen al hail wat lu nat mit goan.

Traauwens: as ie vandoage nog even in d’auto stappen, zit din achter t stuur nait in joen neuze te pulen. Dat liekt zo maal. Oh, doar zitten ie nait mit. Nou, let doar din mor ais op bie aandern. t Zit ter noamelk dik in dat je zo’n neuzepuulder tegen kommen. En dij zit te kiek, dat kin k joe wel vertellen.

Mor goud: doar huiven ie nait mit zitten.

En ehhh….hopelk zit t ons Nederlands elftal nog n poar wedstrieden mit…..

Blik

Ie hebben vast ook wel mitkregen dat dhr. C. Ronaldo tiedens n perskonferentsie mit n stoalen blik twij blikjes cola opzied schoof. Nou is n stoalen blik in wezen n contradictio in adjecto: dus n tegenstriedeghaid in t biegevougde. Net as bieveurbeeld “n golden ooriezer”. t Bievougelk noamwoord “golden” is ja tegenstriedeg mit “iezer”. t Zulfde heb je bieveurbeeld bie n plastic wienglas, n levend geroamte, de grootste helfte en dus ook n stoalen blik.

Nou is dij leste blik netuurlek gain stofnoam. t Is de menaaier van kieken. Mor ain zien of heur blik geft wel voak stof tot proaten. Zo as over d’aksie van Ronaldo woar zulfs sproake is van n dubbele tegenstriedeghaid. Mit n stoalen blik schoof hai twij blikjes vertind dun ploatstoal op zied.

Mor zoksoort fratsen brengen nog n aandere tegenstriedeghaid veur t voutlicht. Aine dij je in n aandere kategorie ploatsen kinnen. Noamelk in n contradictio in pecunia. Kiek, as je as grootverdainer joen kaptoal te danken hebben aan sponsoren din kin je wel stellen dat zoksoort types voak schijt hebben aan de wereld om heur tou. Teminste as je dat relateren aan t schofferen van ain van joen broodheren.

As je joen blik der over goan loaten kom je toch tot de konkluzie dat zoksoort lu moreel gezain boven heur stand leven. t Is ook voak zo dat ze aandern zelden of hailendaal gain blik woardeg keuren. Ze leven in n aigen bloaze. En de bliksemse boudel om heur tou zol heur n zörge wezen.

Hou zol t ainglieks wezen as der vanòf voetbaltribunes gain blikken meer kwamen en dat elke vörm van sponsoring doarom dus nait meer aantrekkelk wezen zol.

Ach, t volk blift vast zitten, voak as serdienen in n blik………

Boetendes: aal dat gepog….ba…..

Gezond verstand

Net veurdat de wedstried Frankriek – Duutsland begon kwam der n zulfbenuimde gruine klimoatengel van Greenpeace uut de locht valen. Dizze levensgevoarleke aksie haar tot doul VW in n kwoad dagIicht te stellen. Op dizze menaaier mos d’aandacht vestegd worden op t in de ban doun van verbrandensmotoren.

“Hou gek kin je wezen”, docht ik. Want dit het volgens mie niks te moaken mit n op n verantwoorde en verstandege menaaier waarken aan d’energietranzietsie. t Bliekt dat aal meer aktivisten der nait meer veur weeromschrikken om over lieken te goan.

Dat soort lu kom je zo stoadegaan bie alle zogenoamde “verbeteroars”tegen. Ie kinnen ze wel: lu dij verkondegen t beste mit ons veur te hebben en dij heur ideeën as religies de wereld in slingern. Mor elk wait wat dizze strategie deur d’aiwen hìn veur de mìnshaid betaikend het en nog betaikent. Bie mie waarkt t oaverrechts. Veur mien gevuil worden diskriminoatsie en rasisme op dij menaaier aanwakkerd. Ik mout teminste aal meer mien best doun om begunnende vlammechies te doven.

“Woke” woart as n virus rond. Overaal. Dat gaait van potten vol saus volgens Hongoars resept tot opgewoardeerde negerzoenen en moorkoppen. En wat te denken van kinder dij nait meer as indioantje verklaid goan maggen of lu dij snöt en kwiele jammern omdat wit bie t schoaken aaltied begunnen mag. Zulfs Amerikoanse appelkouken binnen rasistisch omdat ter kruderijen in zitten dij ooit in t kolonioale verleden noar ons tou kommen binnen. Idioterie alom.

Wat zol je der van vinden as je op d’univerziteit deur joen medestudenten uutsloten worden zollen, omdat je n bouk lezen van n schriever of schriefster woarvan de veurolders in n ver verleden betrokken west binnen bie de sloavenhandel. Zokswat gebeurt al in Amerikoa. En ie waiten: aal dat “goie” wordt mor aal te geern importeerd.

Je maggen al nait meer vroagen woar of aine vandoan komt. n Nog groter schandoal zol wezen as n grunneger dat vroagen zol. Dij vragt ja (uut beleefdhaid in t Nederlands): “Waar kom je weg”? Tja, dat leste woord kon wel ains slim rasistisch en diskriminerend ervoaren worden. Doar is vast wel n waike veur te vinden. Wellicht wonen dij in steden woar ze gain “voutgangers” meer hebben willen. Doar maggen ìnkeld nog “tevoutgoanden” oversteken. En dit aal vanwege de gendergekte.

Körtom: volgens mie is “de wereld” doaneg op n hobbel. t Tegengoan van diskriminoatsie en rasisme het niks aan “opstoan tegen” en “op de knijen goan veur” as wederzieds respekt ontbrekt en t gezond verstand verröt is. Veul wokers denken dat n kronkel ook recht is.

Of t nou gaait om scholen, univerziteiten, radio- en tv-stations, sosioale media of overheden, overaal is de wokegekte as n veenbraand aanwezeg. Mor lu dij denken dat je elk dij nait mitgaait in heur aanwakkerkultuur swaart moaken mouten, hebben ainglieks totoal gain recht op begrip.

Mocht ter aine wezen dij dizze column in t Nederlands omtoalen wil din mag dat n swaarde, n widde, n gele of n rooie wezen. En mit n blaauwe dij teveul draank op het heb k ook gain muite. As t mor gain woker is.

En ……. as t mor aine is mit gezond verstand!

De lul

Wie leven in n tied dat aal meer lu in n slachtovverrol kroepen om zo d’aandacht op zok te vestegen. Doarbie verkloaren ze heur aigen standpunten, inzichten en/of gevuilens veur woar en is aal t aandere gevoarlek, verkeerd, rasistisch en/of diskriminerend.

Dat dut mie denken aan lutje Lammert. Hai was op school nait de mainst gelaifde leerling. Hai vrat van alles uut wat verboden was en luit ook geregeld zien handen wappern. Lammert kon ook meroakel goud uut de vouten mit zien bainen. As n leerkracht der wat van zee din was zien allereerste reaksie: “Ik bin ook aaltied de lul.” Tja, en dat was ook zo. Nait aaltied, mor wel mainsttied.

Voak was hai bie n akkefietje betrokken en was e weer “de lul”. Dij zulfbenuimde slachtovverrol wer op den duur zien twijde netuur. In zien wereldbeeld waren der twij soorten lu: de goien en de slechten. Hai was d’ainege goie, de rest waren aalmoal de slechten.

Wat dat betreft haar hai al vroug in de smiezen hou of de wereld in mekoar zit. Vul in stee van “Lammert” klimoat-, gender-, kultuur- of energieaktivisten in en je kreëren as zulfverkloarde goien vanzulf joen slachtovverrollen.

Körtom: “de slechten” binnen de lu dij gain aktivist binnen. Lu dij der n aandere mainen op noaholden. Lu dij kritisch binnen, in reële oplözzens denken en t gezond verstand bruken. Veul aktivisten zain dat soort lu noamelk as n gevoar en as n perbleem. Zai rechtvoardegen heur aktivistisch handeln voak mit gekleurde argumenten, aigen woarheden en/of dubbele agenda’s.

Doarbie moaken ze handeg gebruuk van t mechanisme dat slachtovvers voak begrip kriegen veur heur zulfbenuimde ellìnde. Van doaruut wordt emootsionele drok uutoefend op de “slechten”. Veur aktivisten is aandermans kommentaar din ook voak t bewies dat zai aaltied aan t körtste ìnde trekken en in heur toukomst en ontwikkeln bedraaigd of achtersteld worden. Dat ze de lul binnen.

Elk dij n aandere mainen het deugt in heur ogen nait. En as je mor voak en haard genog roupen, krieg je vanzulf n podium. “De slechten” worden vanzulf murw en/of schietensbenaauwd en duurven op n duur niks meer te zeggen.

Dij binnen din echt de lul……..

%d bloggers liken dit: