Posts from the “Gedichten” Category

Vrij

Binnen ie ook zo aine dij de leste tied hail aans denkt as dat e prat? Veuraal as je in gezelschop binnen? Dat je eerst even om joe tou kieken veurdat je de revel opendoun? En dat joen woordkeus òfhangt van t volk in de buurt?

Wat zeggen ie? Ie proaten onder t denken nooit in joezulf? Dus huif je doar nait over noa te denken? Ie leven in n vrij laand en je kinnen zeggen wat je willen? Goud, dat zal zo wezen, mor t kin gain kwoad om joen gedachten der toch ains over goan te loaten. En din veuraal over wat je eerder wel zeggen of schrieven duurfden mor nou nait meer. As je t goud noagoan wordt t n laank lieske. En dat zal je vast gain verlanglieske nuimen.

Woarom je der over noadenken zollen? Tja, veul journalisten en stokjesschrievers doun dat noamelk wel. En dat nait zunder reden. Nait omdat ik dat zeg mor uut bittere neudzoak. Om te overleven.

Elk laand dat demokroatische weerdes hoog in t voandel het is boat bie t funksioneren van onòfhankelke media. Der binnen echter zat landen woar dit nait of nait meer t geval is. De stoat bepoalt welk nijs t volk te zain krigt. En der binnen aal meer machthebbers dij der alles aan doun om “de vrije pers” de kop in te drokken of zulfs te verbaiden. Dat doarveur journalisten oppakt, marteld en/of vermoord worden is in dij landen nait ongewoon. t Is doarom beangstegend te konstateren dat ter ook in ons laand krachten speulen dij de vrije media nait bepoald goudgezind binnen. En bie t minste of geringste t woord “korrupt” in de mond nemen.

Nou is t zo dat politieke dwaarsverbanden via partijen, bedrieven, boantjesmallemeulens, partnerschoppen en/of t dailen van mekoars spondes, LAT-achterkoamertjes of bezzemkaasten nou nait bepoald de beste veurwoarden veur n onveurwoardelk vertraauwen in n onòfhankelke publieke omroup binnen.

Vergeet nait dat vrijen in veul gevallen n leugenachtige ambacht is; t is voak zachies proaten en haardop laigen. Boetendes: vrijen onder ain dak is ja n groot gemak. En dat persoonleke belangen de belangriekste motieven binnen om bevredegen te vinden en te kriegen is aalgemain bekìnd. t Zoad kropt ja woar t nait goan kin.

As we doarbie ook de trollenlegers en de nepnijsverspraaiders en heur dom volk betrekken din wordt ain ding dudelk: vrij en aigen, zo as oorspronkelk bedould, wordt aal meer betuun. Aal zeldzoamer, dus.

As t mor nait vrij zeldzoam wordt….

Veurzoad

Lestdoags las k dat de PvdD n nije gedragskode invoerd het. Politisie en bestuursleden van dizze daaiernpartij maggen, as ze in funksie binnen en zai zok onder t volk begeven, gain daaierleke produkten meer eten. Dat is volgens de partijbobo’s in stried mit heur veurbeeldrol.

Zo’n veurgeschreven veurbeeldrol (let op: lees nait “drol”) holdt dus in dat je joe thuus wel ongans eten maggen in knakworsten, blinde vinken en wìntelteefkes. Rolloades en kabbenoades mag je in joen aigen huus ook deur de sloekerd joagen. En wil je 5 blikken Smac opkaauwen is dat ook prima. Je huiven ook nait aan te geven of je dat in plakken of in dobbeltjes noar binnen waarkt hebben.

Kiek, as ze nou besloten haren dat ze onder t dikkedakken in n restaurant de boksem nait zakken loaten maggen, din haar k dat nog wel begriepen kind. Zokswat dou je in huus en doarover kin je zulf beslizzen. Doar hejje gain toustemmen van t partijbestuur veur neudeg. Mor as je zokswat in openboare ruumtes doun zollen, zol je n grode kans hebben dat joen tokus pontifikoal op n veurblad verschienen zol. En je waiten: as ze joe ainmoal bie de kont hebben din hebben ze joe ook al gaauw bie de kop. En dat is netuurlek slim schoadelk veur t imago van de partij.

Hou din ook, in wezen komt t ter op dele dat lu zok in t openboar beter veurdoun mouten as dat ze zok thuus gedroagen maggen. Doar kinnen ze schoamteloos de kulinaire baist uuthangen. Ze hebben as t woare thuus n boksem aan, mor droagen in t openboar n pantalon. En dat aal veur t oog van t Neerlands volk, mor netuurlek ook om te snakken vanzulf. t Is in wezen ainglieks n haalf-om-haalf veurbeeldrol. k Wil nait veul zeggen, mor volgens mie is t n snakrol. Je zollen der gehak van moaken.

Zol dat soort volk heur aigen noageslacht nou ook heur “vlaais en bloud” nuimen? Of zal heur lutje potje “n noazoat” wezen. t Woord “noazoad” borrelt din vanzulf ook noar boven.

Nou ja, de boksem zakt mie dervan òf.

Traauwens: zal der ook veurzoad wezen……?

Zak

Veul lu hebben d’energie van n zak eerappels. Dat kin netuurlek kommen deurdat de gezondhaid te wìnsen overlet, mor der binnen ook lu dij niks uut stro zetten en n zittend gat hebben. En dat ondanks alle overhaidsaksies om lu aan te zetten wat meer te bewegen. Motto’s as: “Bewegen is goud veur pìnze-en-pokkel, t geldt veur elke snokkel—en-mokkel” zetten volgens de stoatestieken te min zoden aan de diek.

Kiek, ik heb n hond en zodounde bin k voak bie t pad. Ik run din wel nait mit n kop as n bolle rond, mor ik bin wel doaglieks veul in bewegen. En noast de normoale wandelpas goa k ook geregeld even deur de knijen. Want ik wait: hondestront boeten de puut is veur veul lu n aargernis. En dat is begriepelk. Veur mie is t zo: ligt ter van n hond nog kak, din is zien boas de grootste zak.

As je joen ogen de kost geven kin je konstateren dat ter aldernoarst veul zakken binnen. Zakken in allerhaande moaten en in verschillende uutvoerens. En t mooie is: je kinnen ze overaal veur bruken. Ik kin as Grunneger hondeuutloater hail elegant overkommen as k mien handen in de buutse heb. Mor n strontliggenloatende “zak met zakken” is toch n hail aandere kiek. Doar heb je hail aandere gedachten bie. Zo van: dij zol k ainglieks wel onder uut de zak geven willen. Mor ja, as je dat aal te roeg aanpakken bestaait de kans dat ze joe aargens noartou sturen woar je zakjes plakken mouten. Din bin je n putenplakker.

Geef mie din mor n doedelzak. Alhouwel, as je op joen waark de wereld veur n doedelzak aankieken bestaait de kans dat de boas joe de zak geft. Dus bruuk de doedelzak woarveur e moakt is. En dat is poesten in n puut en kniepen. As je t zo stellen komt t affeer van doedelzakspeuler der wat bekaaid òf, nee din? Zeker is dat n doedel mit n zak voak gain jazz speult. Doar heb je aandere instrumenten veur neudeg.

Ik hoop nait dat je der gain zak aanvonden en dat je nou zeggen : dij olle zak het mie van mien waark òfholden. k Haar in tied beter jan-in-de-zak moaken kind.

Doarom tot slöt nog even n goie road: je mouten kraben woar t jeukt.

Ook al snap je der gain zak van!

Zitten

k Wait nait wat j’aan t doun binnen op t mement, mor ik begun smörgens mit n kop kovvie. En doar goa k mainsttied even bie zitten. Mor lu dij nog kontakt hebben mit heur kopkuzzen hebben t doar wellicht nog nait aan tou. Mocht je al n bak leut op hebben din zit ter vervast nog wel aine aan.

Sommegen kinnen zok doar nait bie dulden. Dij hebben gain zittend gat. Dij hebben gain geduld om zok even op de zitten van n stoule dele zakken te loaten. Mor bedenk: wie hebben net zoveul van t zitten as van t stoan. Boetendes: t kost ter voak niks meer om.

Wait je wat t biezundere van “zitten” is? Je kinnen der tougliekertied bie stoan. Hou dat zit? Nou, je kinnen bieveurbeeld stoand bie de koukjestrommel zitten. Doar is niks mis mit.

Mit onze toal is ook niks mis. Wel mit veul lu dij n toal bruken. Ze kinnen wel alle letters, mor zetten dij voak in de verkeerde volgorde. Veul lu zit dat nait dwaars, ze zitten doar nait mit. Mor t is wel tegenstriedeg as je zeggen dat je veul laifde veur “onze” toal hebben mor t joe amper interesseert of t mit de schriefwieze wel of nait goud zit.

Mor goud, de mainsten zitten doarom nait mit d’handen in t hoar. Ook nait omdat ter n stropobbe veur t huus van t wicht zet is, omdat heur vrijer heur zitten loaten het. Nee, tegenwoordeg loat aine de partner gewoon zitten, zunder stropobbe. Ze zitten din wel voak over mekoar hìn en dat zit ze din wel ais tot hier, mor dat is in elks geval beter as dat ze achter mekoar aanzitten. Woar lu ook mit zitten is as aine snij dreugd het en dat as zolt verkocht het. Doar binnen al hail wat lu nat mit goan.

Traauwens: as ie vandoage nog even in d’auto stappen, zit din achter t stuur nait in joen neuze te pulen. Dat liekt zo maal. Oh, doar zitten ie nait mit. Nou, let doar din mor ais op bie aandern. t Zit ter noamelk dik in dat je zo’n neuzepuulder tegen kommen. En dij zit te kiek, dat kin k joe wel vertellen.

Mor goud: doar huiven ie nait mit zitten.

En ehhh….hopelk zit t ons Nederlands elftal nog n poar wedstrieden mit…..

%d bloggers liken dit: