Posts by eltjedoddema

Onderzuiken

Heb je dat nou ook lu? Dat je in t Dagblad lezen dat ter weer n onderzuik west is noar de mainen van t Nederlandse volk over n zinneg of onzinneg onderwaarp en dat ie weer nait vroagd binnen?

Nou, ie leuven t woarschienlek nait, mor mie is nog nooit wat vroagd.

Op zich vin k dat nait zo slim, omreden din heb k der ook ja gain waark van, mor as d’uutkomst elk moal weer t tegenovergestelde is van hou ik derover denk din wordt mie t toch wel even dik vanachtern. Veuraal omdat mien mainen nait zoveul òfwiekt van de deursnee nuchtere noorderling.

Nou goan wie Grunnegers veur de rest van neerlands volk deur as stugge noordelingen mit n nuchter benul. Aan d’aine kaande is dat netuurlek n schiere konstateren, veuraal wat dij leste kwalifikoatsie betreft. En dij vermainde stughaid vaalt ook wel tou. Dou k gusteroavend op de golden bruloft van buurman Jan en zien Griet was, was der van stughaid noamelk hailendaal gain sproake. t Was op de dele van boer Kniepstroa ain en aal tralala hopsasa woarbie op n gegeven mement n meterslange slinger van onderboksems, tanga’s, slipkes en slagschepen knupt wer in de kleuren van n regenboge.

Ik neem aan dat ter verschaaiden lu op blode moarze op huus aan goan binnen, omreden t bruudspoar dee aan t ìnde van d’oavend elk uutgelaaide, wikkeld in d’onderboksemslinger. Dit as symbool van heur joarenlange kleurrieke laifde en t veurnemen om der nog hail wat joaren aan vast te knuppen.

Dat elk huus zien aigen kruus het was tiedens de leste òfschaaidsknuvvels goud te zain en te roeken. Ik heb der dou nog even over docht om te onderzuiken van wel welkse onderboksem was.

Ach, k heb t mor nait doan.

t Wordt mie ja toch nait vroagd…….

Solirariteit

Aal voaker kommen der in t Dagblad berichten veurbie woaruut bliekt dat solidariteit aldernoarst onder drok staait. As noa-oorlogse boksemschieterd bin k zulf opgruid mit t besef dat old en jong n ainhaid vörmen mouten. Veuraal wat betreft de zoaken woar t in ons leven om draait. Mor tegenwoordeg lees je aal voaker dat d’aine generoatsie zok benoadaild vuilt ten opzichte van d’aandere.

Kiek, vrouger was t soamen droagen van de kosten veur bieveurbeeld zörg en onderwies gain onderwaarp van diskuzzie. Zo was “Drees” gewoon n begrip en jong en old zagen doar de neudzoak van in. Je zörgden der soamen veur dat d’ollen in heur noadagen de bainen der onder holden konnen. En zo waren der veul meer regels, wetten en veurzainens woaraan t solidariteitsbegunsel ten grondslag lag.

Mor tegenwoordeg is t wel even aans. Sommegen binnen t laifst onder “aigen volk” en brengen bie veurkeur de rest noar t kerkhof. Politieke sloopkogels hebben der in de loop der joaren din ook veur zörgd dat “solidariteit” n leeg begrip worden is. Hoat, nied en òfgunst binnen der veur in de ploatse kommen. Zo binnen der nou jongelu dij t mor n dikke schietboudel vinden dat de coronamoatregeln onlangs versoepeld binnen veurdat zai zulf tegen corona prikt binnen. Ze binnen nog nait vaksineerd en gunnen doarom volledeg geprikten nait dat dij meer kinnen en maggen as zai. Zai kin t nait velen.

Dij lu vinden dus dat middenstand, horeka en kultuursentra gain aktiviteiten organizeren maggen omdat nog nait elk vaksineerd is. Ze vinden dat nait eerlek. As je echter zo ongenuanseerd en aigenikkeg denken heb je gain oog veur aal dij sektoren dij slim leden hebben onder de coronamoatregeln. En elke dag dat ze open binnen is der ain om der weer bovenop te kommen. Dat de nog-nait-geprikten doar op termien ook weer van profiteren kinnen is in dij heur benul bliekboar nait dele doald. Mien ol opoe zol zeggen: “t Is as t bekrompen gemoud in n boerenpokkel.”

Mor goud: onbegrip en òfgunst is nait t grootste perbleem.

Veul ingriepender is t faait dat solidariteit nait vanzulfsprekend meer is. Dit fundement, belangriek veur n soamenleven in balans, is aal meer aan röt onderheveg. Alerhaande krachten griepen de meugelkheden aan om generoatsies tegen mekoar uut te speulen. t Gevoarlekste is dat veul lu dat nait opvaalt of dat t heur nait interesseert. Je kinnen joe òfvroagen of dij wellicht tot t mìnsDOM beheuren. Mor ain ding is zeker: n soamenleven wordt ter zunder solidariteit nait stabieler van.

In wezen is der nou sproake van “solirariteit”.

Man, man, man, dat ain letter toch zoveul uutmoakt……

Vrij

Binnen ie ook zo aine dij de leste tied hail aans denkt as dat e prat? Veuraal as je in gezelschop binnen? Dat je eerst even om joe tou kieken veurdat je de revel opendoun? En dat joen woordkeus òfhangt van t volk in de buurt?

Wat zeggen ie? Ie proaten onder t denken nooit in joezulf? Dus huif je doar nait over noa te denken? Ie leven in n vrij laand en je kinnen zeggen wat je willen? Goud, dat zal zo wezen, mor t kin gain kwoad om joen gedachten der toch ains over goan te loaten. En din veuraal over wat je eerder wel zeggen of schrieven duurfden mor nou nait meer. As je t goud noagoan wordt t n laank lieske. En dat zal je vast gain verlanglieske nuimen.

Woarom je der over noadenken zollen? Tja, veul journalisten en stokjesschrievers doun dat noamelk wel. En dat nait zunder reden. Nait omdat ik dat zeg mor uut bittere neudzoak. Om te overleven.

Elk laand dat demokroatische weerdes hoog in t voandel het is boat bie t funksioneren van onòfhankelke media. Der binnen echter zat landen woar dit nait of nait meer t geval is. De stoat bepoalt welk nijs t volk te zain krigt. En der binnen aal meer machthebbers dij der alles aan doun om “de vrije pers” de kop in te drokken of zulfs te verbaiden. Dat doarveur journalisten oppakt, marteld en/of vermoord worden is in dij landen nait ongewoon. t Is doarom beangstegend te konstateren dat ter ook in ons laand krachten speulen dij de vrije media nait bepoald goudgezind binnen. En bie t minste of geringste t woord “korrupt” in de mond nemen.

Nou is t zo dat politieke dwaarsverbanden via partijen, bedrieven, boantjesmallemeulens, partnerschoppen en/of t dailen van mekoars spondes, LAT-achterkoamertjes of bezzemkaasten nou nait bepoald de beste veurwoarden veur n onveurwoardelk vertraauwen in n onòfhankelke publieke omroup binnen.

Vergeet nait dat vrijen in veul gevallen n leugenachtige ambacht is; t is voak zachies proaten en haardop laigen. Boetendes: vrijen onder ain dak is ja n groot gemak. En dat persoonleke belangen de belangriekste motieven binnen om bevredegen te vinden en te kriegen is aalgemain bekìnd. t Zoad kropt ja woar t nait goan kin.

As we doarbie ook de trollenlegers en de nepnijsverspraaiders en heur dom volk betrekken din wordt ain ding dudelk: vrij en aigen, zo as oorspronkelk bedould, wordt aal meer betuun. Aal zeldzoamer, dus.

As t mor nait vrij zeldzoam wordt….

Veurzoad

Lestdoags las k dat de PvdD n nije gedragskode invoerd het. Politisie en bestuursleden van dizze daaiernpartij maggen, as ze in funksie binnen en zai zok onder t volk begeven, gain daaierleke produkten meer eten. Dat is volgens de partijbobo’s in stried mit heur veurbeeldrol.

Zo’n veurgeschreven veurbeeldrol (let op: lees nait “drol”) holdt dus in dat je joe thuus wel ongans eten maggen in knakworsten, blinde vinken en wìntelteefkes. Rolloades en kabbenoades mag je in joen aigen huus ook deur de sloekerd joagen. En wil je 5 blikken Smac opkaauwen is dat ook prima. Je huiven ook nait aan te geven of je dat in plakken of in dobbeltjes noar binnen waarkt hebben.

Kiek, as ze nou besloten haren dat ze onder t dikkedakken in n restaurant de boksem nait zakken loaten maggen, din haar k dat nog wel begriepen kind. Zokswat dou je in huus en doarover kin je zulf beslizzen. Doar hejje gain toustemmen van t partijbestuur veur neudeg. Mor as je zokswat in openboare ruumtes doun zollen, zol je n grode kans hebben dat joen tokus pontifikoal op n veurblad verschienen zol. En je waiten: as ze joe ainmoal bie de kont hebben din hebben ze joe ook al gaauw bie de kop. En dat is netuurlek slim schoadelk veur t imago van de partij.

Hou din ook, in wezen komt t ter op dele dat lu zok in t openboar beter veurdoun mouten as dat ze zok thuus gedroagen maggen. Doar kinnen ze schoamteloos de kulinaire baist uuthangen. Ze hebben as t woare thuus n boksem aan, mor droagen in t openboar n pantalon. En dat aal veur t oog van t Neerlands volk, mor netuurlek ook om te snakken vanzulf. t Is in wezen ainglieks n haalf-om-haalf veurbeeldrol. k Wil nait veul zeggen, mor volgens mie is t n snakrol. Je zollen der gehak van moaken.

Zol dat soort volk heur aigen noageslacht nou ook heur “vlaais en bloud” nuimen? Of zal heur lutje potje “n noazoat” wezen. t Woord “noazoad” borrelt din vanzulf ook noar boven.

Nou ja, de boksem zakt mie dervan òf.

Traauwens: zal der ook veurzoad wezen……?

%d bloggers liken dit: