Rendementsdenken

in n òfrekenkultuur
is welwezen
al gaauw ondergeschikt
aan winst en boat

t rigide denken in
opbrengst en winst
miskent voak de
mìnselke moat

t streven om de
kwaliteit te verbetern
is nobel en vaalt
slim te priezen

mor belangen speulen
voak n kwoaleke rol
in t proses van t
noar mekoar wiezen

eltje ©