Zoaleg Midwinter

n ZOALEG MIDWINTER via SOUNDCLOUD

In t òlle joar het elk wat wonnen,
n Hail joar laank is t leven verriekt,
Mor elk het zok wel ais bezonnen,
As e winst en verlais goud vergeliekt.

In elk joar, joa das vervast,
Goan gelok en tegenslag noast mekoar.
Elk hoopt din ook te worden verrast,
Mit veurspoud in t nije joar.

Refraain:
n Zoaleg Midwinter veur joe alemoal.
n Zoaleg Midwinter wenst elk in zien aigen toal.
n Zoaleg Midwinter aalmoal mit mekoar.
n Zoaleg Midwinter en veul zegen in t nije joar.

Tekst en muziek: Eltje Doddema