Alles op zien tied

as joen kat
te loi is
om te joagen

hejje kans dat
je last kriegen
van wat ploagen

mor woarom
joe drok moaken
om n moezenust

as je
genieten kinnen
van n weldoadege rust

eltje ©